RREGULLORE PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË SINJALIZIMIT DHE MBROJTJEN E KONFIDENCIALITETIT NË DPRMSH

MINISTRIA E MBROJTJES

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT

 

 

 

 

RREGULLORE

PËR

HETIMIN ADMINISTRATIV TË SINJALIZIMIT DHE MBROJTJEN E KONFIDENCIALITETIT NË DPRMSH

Tiranë, mars 2017

 

Neni 1

Rregullorja për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në DPRMSH  bazohet në ligjin nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, “Kodin e Procedurave Administrative” dhe në bazë të urdhrave, udhëzimeve dhe akteve të tjera nënligjore të miratuara nga ministri i Mbrojtjes dhe Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI).

Neni 2

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për procedurën e shqyrtimit të hetimit administrativ të sinjalizimit dhe përcaktimin e mekanizmave të mbrojtjes së konfidencialitetit në DPRMSH, në zbatim të ligiit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”. Përkufizimet, parimet e veprimtarisë, dokumentacioni, procedurat e veprimit dhe të hetimit administrativ janë ato të përcaktuara në ligjin nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” dhe në rregulloren për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në ILDKPKI.

 

Neni 3

Përkufizime

Në këtë rregullore termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

 1. “I sinjalizuar” është një ose më shumë persona, ndaj të cilëve bëhet një sinjalizim, sipas këtij ligji, në lidhje me një veprim ose praktikë të dyshuar korrupsioni.
 2. “Njësia përgjegjëse” është struktura e ngritur në Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale te Shtetit, sipas urdhrit të Drejtorit te Pergjithshem nr. 163, datë 12.12.2016 “Për caktimin e njësisë përgjegiëse për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve në DPRMSH” dhe e ngarkuar me detyrën e shqyrtimit të hetimit administrativ të sinjalizimit dhe shqyrtimin e kërkesës për mbrojtjen e sinjalizuesit, sipas përcaktimeve të ligiit.
 3. “Sinjalizim” është raportimi i infomacionit nga ana e sinjalizuesit te njësia përgjegjëse Ose ILDKPKI-ja për veprime apo praktika të dyshuara korrupsioni, të kryera në vendin e tij të punës apo në autoritetin publik.
 4. “Sinjalizues” është individi, i cili aplikon ose është në marrëdhënie pune apo ka punuar më parë pranë strukturave vartëse të DPRMSH, pavarësisht nga natyra e marrëdhënies së punës ose kohëzgjatjes së saj, si dhe nëse paguhet ose jo, që sinjalizon një veprim ose praktikë të dyshuar korrupsioni.
 5. “Veprim ose praktikë e dyshuar korrupsioni” është një veprim ose mosveprim, fakte ose rethana të kryera në një strukturë apo institucion vartësie të DPRMSH, për të cilat sinjalizuesi dyshon në mirëbesim, sipas këtij ligii, se mund të përbëjë korrupsion.

Neni 4

 1. Njësia përgjegjëse në DPRMSH, për zbatimin e ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, bazohet në parimin e:
 2. ruajtjes së konfidencialitetit të informacionit të sinjalizimit dhe sekretit shtetëror;
 3. njohjes së identitetit të sinjalizuesit, përveç rastit kur ligji lejon pranimin e një sinjalizimi anonim;
 4. sinjalizimit vullnetar të një veprimi ose praktike të dyshuar të korrupsionit;

ç. integritetit dhe paanshmërisë gjatë shqyrtimit të sinjalizimit;

 1. zbatimit të mekanizmave të efektshëm dhe të përshtatshëm për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave legjitime të sinjalizuesit; dh. procedurës së hetimit administrativ të sinjalizimit në mënyrë të shpejtë dhe të besueshme.

Neni 5

 1. Veprimet procedurale të njësisë përgjegiëse në DPRMSH, kryhen në përputhje me ligiin nr. 60/2016 dhe në rast të mosparashikimit nga ky ligj, sipas Kodit të Procedurave Administrative.
 2. Njoftimet për veprimet procedurale, për të cilat njësia përgjegjëse cakton afate, duhet të pëmbajnë paralajmërimin e shprehur mbi pasojat e mosrespektimit të afatit.

Neni 6

 1. Sinjalizimi bëhet me çdo mjet komunikimi, në formë të shkruar ose deklarohet verbalisht para punonjësit të caktuar të njësisë përgjegjëse në DPRMSH dhe dokumentohet me shkrim prej këtij të fundit.
 2. Sinjalizimi përmban të paktën:
  1. të dhënat e identitetit të sinjalizuesit;
  2. të dhënat e kontaktit të sinjalizuesit;
  3. përshkrimin e fakteve e të rrethanave të njohura nga sinjalizuesi për veprimin ose praktikën e dyshuar të kornpsionit, shoqëruar me provat përkatëse, për aq sa është e mundur;

ç. referimin përkatës në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë, për aq sa është e mundur, nga sinjalizuesi, të veprës ose praktikës së dyshuar të korrupsionit;

 1. në rastin e sinjalizimit tek ILDKPKI-ja, shkaqet ligjore dhe rrethanat e faktit, për aq sa është e mundur, nga sinjalizuesi, për përdorimin e mekanizmit të sinjalizimit të jashtëm.
 1. Sinjalizuesi mund të zgjedhë të mbetet anonim dhe sinjalizimi pranohet nga njësia përgjegjëse në DPRMSH si i tillë, vetëm nëse në të janë shprehur qartë dhe janë arsyetuar shkaqet e anonimatit dhe të dhënat e sinjalizuara sigurojnë një bazë të mjaftueshme për të hetuar administrativisht veprimin ose praktikën e dyshuar të korrupsionit.
 2. Në rastet kur sinjalizimi nuk është depozituar sipas formës dhe përmbajtjes së mësipërme, sinjalizuesit i kërkohet me shkrim të korrigjojë këto të meta brenda 7 ditëve nga data e marrjes së njoftimit për korrigjim.

Neni 7

 1. Njësia përgiegiëse ka të drejtë të mos fillojë hetimin administrativ nëse:
  1. sinjalizimi nuk është depozituar sipas formës dhe pënnbajtjes së kërkuar dhe sinjalizuesi nuk korrigjon këto të meta brenda 7 ditëve nga data e marrjes së njoftimit për korrigjim;
  2. sinjalizimi përmban fakte dhe rrethana që nuk përfshihen në fushën e zbatimit të ligjit nr.

60/2016, sipas nenit 3, pika 6 të tij;

 1. kur nga përmbajtja e sinjalizimit del haptazi se nuk ka elemente të kundërvajtjes administrative ose të veprës penale.
 1. Mosfillimi i hetimit administrativ bëhet me vendim të arsyetuar të Drejtorit të Përgjithshëm.

Neni 8

 1. Sinjalizuesi ka të drejtë të sinjalizojë veprën e dyshuar të korrupsionit tek ILDKPKI-ja në rastet kur:
  1. njësia përgiegjëse në DPRMSH nuk fillon hetimin administrativ ose përfundon hetimin në kundërshtim me nenin 14 të ligjit nr. 60/2016;
  2. ekziston dyshimi i arsyeshëm se pritësi i sinjalizimit në njësinë përgjegjëse ose persona të lidhur me të janë të përfshirë ose kanë një interes të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë, pasuror ose personal, në veprimin ose praktikën e dyshuar të korrupsionit. Sipas rastit, personi i lidhur ka të njëjtin kuptim me përcaktimet e bëra në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike;
  3. ka arsye të tjera të bazuara për të dyshuar në integritetin dhe paanshmërinë e njësisë përgjegiëse në shqyrtimin e sinjalizimit;

ç. prova e sinjalizuesit, në lidhje me veprimin ose praktikën e dyshuar të korrupsionit, mund të fshihet ose të shkatërrohet.

 1. Në rastet e përmendura në pikën I të këtij neni, çdo hetim i njësisë përgiegjëse, nëse ka filluar, ndërpritet dhe sinjalizimi hetohet në vijim nga ILDKPKI-ja. Në rast se nuk vërtetohen kushtet e përcaktuara në pikën I të këtij neni, inspektori i përgjithshëm i ILDKPKI-së, me vendim të arsyetuar, e dërgon sinjalizimin për nisjen ose vijimin e hetimit administrativ te njësia përgjegjëse e DPRMSH.

Neni 9

 1. Sinjalizimet regjistrohen në një regjistër të posaçëm protokolli dhe elektronik për regiistrimin e sinjalizimeve.
 2. Njësia përgjegjëse nuk mund të refuzojë për asnjë shkak regjistrimin e sinjalizmit.

Neni 10

 1. Në kryerjen e hetimit administrativ njësia përgiegjëse vepron:
 2. me ndershmëri, paanshmëri dhe efikasitet, duke pasur parasysh interesat legiitime të sinjalizuesit;
 3. në mënyrë të pavarur nga pikëpamja politike dhe çdo influencë tjetër e padrejtë që mund të pengojë realizimin e detyrave;
 4. duke shmangur çdo konflikt interesi të mundshëm përpara fillimit të hetimit administrativ;

ç. duke marrë të giitha masat e përshtatshme për të mbrojtur dokumentacionin dhe provat lidhur me sinjalizimin nga zhdukja, fshehja, ndryshimi, falsifikimi dhe veprime të tjera, të cilat synojnë asgjësimin e tyre;

 1. duke ruajtur konfidencialitetin e informacionit dhe të mbrojë të dhënat në përmbajtje të çdo sinjalizimi;
 2. duke ruajtur sekretin shtetëror në përmbajtje të një sinjalizimi, në zbatim të ligjit.

Neni 11

l . Njësia përgiegiëse heton administrativisht sinjalizimin, në përputhje me procedurën e përcaktuar në ligjin nr. 60/2016. Për aq sa nuk parashikohet ndryshe në këtë ligj, njësia përgiegjëse zbaton dispozitat e Kodit të Procedurave Administrative.

 1. Njësia përgjegjëse ka të drejtë të kërkojë informacione dhe dokumente, të kryejë inspektime ose analiza, të mbledhë deklarata ose të pyesë persona në dijeni ose rrethanat e çështjes ose të konsultohet me ekspertë të fushave të ndryshme.
 2. Në hetimin administrativ merr pjesë sinj alizuesi dhe çdo person tjetër i tretë, kur dyshohet se posedon dokumente ose ka dijeni për rrethanat e sinjalizuara, përfshirë dhe të sinjalizuarin, nëse vlerësohet e nevojshme nga njësia përgjegjëse.
 3. Çdo palë pjesëmarrëse në hetimin administrativ i garantohet një proces i rregullt, në pëmuthje me parashikimet në Kodin e Procedurave Administrative, si dhe:
  1. mund të japë deklarata me shkrim, argumente ose opinione;
  2. mund të konsultohet me dosjen e hetimit;
  3. ka të drejtë të dëgjohet në lidhje me pretendimet e tij.
 4. Njësia përgjegiëse njofton sinjalizuesin për çdo masë të marrë në përgjigie të sinjalizimit jo më vonë se 30 ditë nga momenti i kryerjes së veprimit. Pavarësisht nga afati i njoftimit të parashikuar në këtë pikë, njësia përgjegiëse është e detyruar t’i përgjigjet brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës për informacion, të paraqitur me shkrim nga sinjalizuesi, në çdo kohë, në lidhje me çështjen e sinjalizuar prej tij.
 5. Njësia përgiegjëse, në bashkëpunim me drejtuesit e strukturave, merr masa të menjëhershme, të çastit dhe për aq sa është e mundur, për të parandaluar ose për të penguar vazhdimin e pasojave të dëmshme nga veprimi ose praktika e dyshuar e korrupsionit të sinjalizuar.
 6. Nëse në përfundim të hetimit administrativ nga njësia përgjegjëse rezulton se veprimi ose praktika e dyshuar e sinjalizuar përbën ose mund të përbëjë një shkelje administrative, sipas ligjit, Drejtori i Përgjithshëm, sipas rastit, vë në dijeni Ministrin e Mbrojtjes dhe sipas rastit, drejtuesit e strkturave vartëse.

Neni 12

 1. Njësia përgjegjëse dokumenton çdo veprim që kryen gjatë hetimit administrativ. Çdo shkelje e detyrimit të zyrtarëve për dhënie dokumentacioni shkresor apo dokumenti tjetër provues përbën shkak për fillimin e procedimit ligjor në varësi të shkeljes së konstatuar.
 2. Punonjësit e njësisë përgiegjëse kanë të drejtë të këqyrin sende, vende apo dokumentacion me qëllim fiksimin dhe dokumentimin e veprimeve apo të pasojave të veprimtarisë apo praktikës së dyshuar të korrupsionit. Dokumentimi mund të bëhet me procesverbal, me mjete të tjera fotografike e filmike apo në çdo mënyrë tjetër.
 3. Në raste të veçanta, kur punonjësit e njësisë përgjegjëse vlerësojnë se ekzistojnë rrethanat për manipulimin apo asgjësimin e dokumenteve shkresore, ata bllokojnë dokumentacionin apo mjetet e tjera provuese. Zyrtarët përgjegjës apo personat e tjerë janë të detyruar të mos kryejnë asnjë veprim mbi këto dokumente gjatë giithë kohës që ato janë të bllokuara. Në çdo rast mbahet një procesverbal, që nënshkruhet nga zyrtarët përgjegjës apo personat e tjerë. Zhbllokimi i dokumentacionit bëhet me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm.
 4. Gjatë ushtrimit të detyrës punonjësit e njësisë përgjegjëse zbatojnë për aq sa mund të jetë e përshtatshme, të gjitha mjetet dhe mënyrat provuese të parashikuara në Kodin e Procedurave Administrative.
 5. Në fund të kontrollit mbahet aktkontrolli, i cili nënshkruhet nga punonjësit e njësisë përgjegjëse dhe drejtuesit e strukturave dhe institucioneve vartëse të DPRMSH. Në rast se këta të fundit nuk janë dakord me përmbajtjen e aktit, kanë të drejtë të bëjnë vërejtje dhe të paraqesin kundërshtime. Kopje të argumenteve dhe të dokumenteve kundërshtuese i bashkëlidhen aktit.

Neni 13

 1. Njësia përgiegjëse përfundon hetimin administrativ nëse:
  1. gjatë hetimit rezulton se sinjalizimi për veprimin ose praktikën e dyshuar të korrupsionit është i bazuar. Në këtë rast Drejtori i Përgjithshëm njofton menjëherë ministrin e Mbrojtjes, prokurorinë ose Policinë Ushtarake.
  2. sinjalizuesi nuk ka vepruar në kushtet e mirëbesimit, në zbatim të nenit 6 të ligjit nr. 60/2016.
 2. Në dosjen e sinjalizimit shënohen vendimi për përfundimin e hetimit administrativ nga Drejtori i Përgjithshëm, i arsyetuar për të gjitha shkaqet që kanë çuar në vendimmarjen përkatëse, si dhe masat e marra në lidhje me sinjalizimin.

Neni 14

 1. Gjatë procedurës së hetimit administrativ të sinjalizimit, identiteti i sinjalizuesit u bëhet i ditur personave të tretë vetëm me pëlqimin e tij me shkrim.
 2. Njësia përgjegjëse duhet të ruajë në çdo kohë në mënyrë konfidenciale informacionin e lidhur me sinjalizimin, duke mos e përhapur ose transmetuar te persona të tretë, si dhe të mos e përdorin për qëllime të tjera, përveçse me pëlqimin me shkrim të sinjalizuesit ose për përmbushjen e një detyrimi ligior.
 3. Njësia përgjegjëse në komunikimet me strukturën ku punon sinjalizuesi ose me çdo subjekt apo autoritet tjetër, privat ose shtetëror, respekton detyrimin e konfidencialitetit dhe ua komunikon informacionin e nevojshëm vetëm personave të caktuar për hetimin administrativ ose për man-jen e masave për ndjekjen e fakteve të sinjalizuara, në kuadër të një marrëveshjeje konfidencialiteti mes palëve.

Neni 15

I . Të dhënat personale të individëve të përfshirë në hetimin administrativ përpunohen vetëm për qëllim të ligjit nr. 60/2016. Në çdo rast, përpunimi i të dhënave personale kryhet sipas parimeve dhe procedurave të legiislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

 1. Në rastet kur, në zbatimin e këtij ligji, konstatohet mosrespektim i legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, çështja i referohet komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Neni 16

 1. Procedura e hetimit administrativ të sinjalizimit nga njësia përgjegjëse përfundon sa më shpejt të jetë e mundur, por në çdo rast, jo më vonë se 60 ditë nga data e fillimit të hetimit, përveçse kur nga rrethanat kërkohet një afat më i giatë.
 2. Shtyrja e afatit për hetimin administrativ bëhet me vendim të arsyetuar të Drejtorit imit të Përgjithshëm duke përcaktuar edhe afatin e ri kohor të shtyrjes në përputhje me vështirësinë dhe kompleksitetin e çështjes.

Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë.