DREJTORIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE & SHËRBIMEVE

znj. Brixhilda Muzho – Drejtor

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore & Shërbimeve

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore & Shërbimeve, është përgjegjëse për:

  • Menaxhimin e nëpunësve civilë të institucionit, me përjashtim të rasteve kur përcaktohet me ligj që një vendim/akt administrativ i caktuar, që ka të bëjë me marrëdhëniet e shërbimit civil, është në kompetencën e një nëpunësi apo një“ trupe tjetër posaçërisht të krijuar nga ligji.

  • Krijimin dhe administrimin e dosjes së personelit të çdo të punësuari tët› institucionit (dosja individuale).
  • Krijimin e hapësirave ligjore, në DPRSH dhe në Drejtoritë Rajonale të saj dhe njëkohësisht, të jetë ekzigjente, në zbatimin e detyrave, konform kërkesave ligjore.

 

Drejtori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore & Shërbimeve.

Drejtori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore &z Shërbimeve të Brendshme ka këto detyra e të drejta:

 

a. Përgjigjet për sistemin e  menaxhimit të personelit (identifikimin e  nevojave për personelin, rekrutimin, risistemimin e personelit të tepërt,  trajnimin e fillestareve, organizimin ‘e strukturave, përgatitjen e projektit të strukturës dhe organigramës dhe të organikës, duke u bazuar në misionin e Rezervave Shtetërore) dhe përgjigjet para Drejtorit të Përgjithshëm.

b. Ndjek e kontrollon, lidhjen dhe zbatimin e kontratave individuale të punës, në Drejtorinë e Përgjithshme dhe Drejtoritë Rajonale.

c. Përgatit procedurat teknike, për marrjen në punë, lëvizjen paralele, i ngritjen në përgjegjësi, dhënien e masave disiplinore dhe shlyerjen e tyre.

d. Krijon dhe mban regjistrin themeltar të personelit të Drejtorisë së Përgjithshme, dosjet e çdo punonjësi të disiplinuar në organikë, të drejtorëve te drejtorive, drejtorëve te drejtorive rajonale dhe specialistëve të tyre.

e. Ndjek vlerësimin periodik dhe atë përfundimtar, për të gjithë punonjësit e disiplinuar në organikë, në Drejtorinë e Përgjithshme dhe i Drejtoritë Rajonale, në përputhje me vendimet e qeverisë për këtë qëllim.

f. Ndjek zbatimin e disiplinës në punë, shfrytëzimin e kohës s’e’ punës,

i eficensës së punës, mban evidencën dhe përgatit listë prezencën, për punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme.

g. Në bashkëpunim me drejtorët e drejtorive, në qendër dhe ato rajonale, harton planin e kualifikimit dhe të specializimeve për punonjësit.

h. Përgjigjet për plotësimin e nevojave të aparatit, me mjete pune, pajisje, kancelari dhe për plotësimin e nevojave, për shërbime të automjeteve të aparatit.

i. Disiplinon lëvizjet e automjeteve të personelit, sipas programit të pauzë; të drejtorive, të miratuara nga Drejtori i Përgjithshëm, plotëson autrerizçrne: pë: lëiíziet e automjeteve në destinacionin. e kërkuar, siglon shpërndarjen e karburantit dhe përmbledhësen mujore të fletë-udhëtimeve.

j. “Përgjigjet për kryerjen e’ abonimeve në’ shtypin e përditshëm, fletoren zyrtare dhe bashkëpunon me organet eprore dhe ato të specializuara, për sigurirrun e akteve ligjore e nënligjore, të nevojshme, për mbarëvajtjen e punës të Drejtorisë së Përgjithshme.

k. Përgjigjet për lidhjen e kontratave dhe zbatimin e tyre me telekomin, ujësjellësin, KESH-in, etj që sigurojnë mbarëvajtjen e punës në DPRSH.

l. Është përgjegjës, për zbatimin nga të gjithë punonjësit e DPRMSH, të ligjeve dhe akteve ligore e nënligjore.

m. Organizon punën, për njohjen dhe zbatimin nga punonjësit e DPRMSH, të akteve ligjore e nënligjore, që rregullojnë punën e Drejtorisë.

n. Ushtron kontrolle dhe kërkon llogari, për zbatimin e detyrave, nga sektorët në Drejtori dhe në Drejtoritë Rajonale, në fushën le gjislative.

o. Përgatit raporte, për veprimtaritë e degëve dhe për punonjës të veçantë dhe i propozon Drejtorit të Përgjithshëm, masa për përmirësimin e punës, ruajtjen dhe zbatimin e ligjeve

p. Bën interpretimin ligjor të problemeve dhe ndihmon në konsulta.

q. Është përfaqësues juridik i të gjitha çështjeve gjyqësore, në të cilat Drejtoria e Përgjithshme është pale.

r. Merr pjesë, në të gjitha seminaret apo kontaktet, me karakter juridik, që organizohen në shkallë vendi.