DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E DPRMSH

Organizimi dhe funksionimi

1. Rezervat materiale të shtetit administrohen nga ministri, nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit, në mënyrat dhe kushtet, që përcaktohen nga ky ligj dhe aktet nënligjore, në zbatim të tij.

2. Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit është institucion qendror, që financohet nga Buxheti i Shtetit dhe varet nga ministri, veprimtaria e të cilit bazohet në këtë ligj dhe në akte të tjera nënligjore.

3. Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit organizohet në dy nivele: në atë qendror dhe rajonal.

4. Struktura dhe organika e Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit ngrihet në funksion të realizimit të detyrave dhe të përgjegjësive të saj dhe përcaktohet me urdhër të Kryeministrit, me propozimin e ministrit.

5. Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit përgjigjet për drejtimin dhe kontrollin e veprimtarisë administrative të degëve të saj rajonale.

6. Punonjësit e administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit dhe të degëve rajonale të saj gëzojnë statusin e nëpunësit civil.