SEKTORI AUDITIT

z.Genc HAKRAMA

Përgjegjës Sektori

  1. Sektori i Auditimit të Brendshëm auditon veprimtarinë ekonomiko- financiare te Drejtorive Rajonale te Rezervave Materiale te Shtetit.
  2. Qëllimi i veprimtarisë audituese, është te konstatoje dhe evidentoje, rezultatet e arritura dhe zbatimin e dispozitave ligjore e nënligjore ne fuqi, të vlerësoje ekonomizimin, efiçencës dhe efektivitetin, ne përdorimin e fondeve te akorduara.
  3. Auditi i brendshëm ka për qëllim përcaktimin e politikave, funksionimit, procedurave dhe organizimit të punës me qëllim arritjen e rezultateve të synuara duke përdorur pronën publike në përputhje me qëllimet dhe objektivat e rezervës së shtetit dhe mallrave rezervë shtetërore.