RREGULLORE PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË SINJALIZIMIT DHE MBROJTJEN E KONFIDENCIALITETIT NË DPRMSH

  KREU I RREGULLA TË PËRGJITHSHME  Neni 1 Baza ligjore  Rregullorja për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në DPRMSH, bazohet në ligjin nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, aktet nënligjore të miratuara në bazë dhe për zbatim të tij, si dhe në Kodin e Procedurave Administrative.   Neni 2 Objekti …