PROGRAMI I TRANSPARENCËS NË DPRMSH

Klikoni ketu per te shikuar Programin e transparences DPRMSH

 

 • RRETH AUTORITETIT

Struktura organizative/organigrama: Struktura dhe organika e Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit është miratuar me Urdhrin Nr. 63, datë 12.04.2018 të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit dhe Drejtorive Rajonale, në varësi të saj”. Në strukturën organike të saj janë parashikuar 40 (dyzet) nëpunës civilë dhe 55 (pesëdhjetë e pesë) punonjës mbështetës, me një organigramë si më poshtë:

Struktura e pagave

Struktura dhe niveli i pagave është miratuar me Urdhrin Nr. 63, datë 12.04.2018 të Kryeministrit sipas skemës 1 të Urdhrit Nr. 63, datë 12.04.2018 të Kryeministrit dhe bazuar në VKM-në Nr.187, datë 08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit qendror të Zgjedhjeve, gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e Prefektit” dhe VKM-në Nr.202, datë 15.03.2017 “Për disa ndryshime shtesa të VKM-së Nr.717 datë 23.06.2009, të Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve Buxhetore”:

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit

Pozicioni

Kategoria

Klasa

1.

Drejtor i Përgjithshëm

II-b

2.

Drejtoria Teknike Standardeve dhe Cilësisë/ Drejtori

III-a

3.

Drejtoria e Planifikimit dhe Financës/Drejtori

III-a

4.

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve/ Drejtori

III-a

5.

Sektori Juridik/ Përgjegjës Sektori

III-a/1

6.

Sektori i Auditit/Përgjegjës Sektori

III-b

7.

Specialistët

IV-a

8.

Protokollist

VII

9.

Shofer

IV

10.

Sanitare

I

 

Drejtoritë Rajonale të Varësisë

Pozicioni

Kategoria

Klasa

1.

Drejtor

III-b

2.

Sektori Teknik/Përgjegjës Sektori

IV-a

3.

Sektori i Financës/Përgjegjës Sektori

IV-a

4.

Specialist

IV-b

5.

Llogaritar

IX

6.

Magazinier

VIII

7.

Punëtor Magazine

III

8.

Shofer (Për automjete speciale)

X

9.

Roje

II

10.

Sanitare

I

Funksionet dhe detyrat e A.P.

Bazuar në nenin 3 të Ligjit Nr. 9900, datë 10.04.2008 “Për Rezervat Materiale të Shtetit”, rezervat materiale të shtetit krijohen për të ndërhyrë, në mënyrë operative, për mbrojtjen e popullsisë, të ekonomisë dhe mbrojtjen e vendit, në situata të gjendjes së jashtëzakonshme, gjendjes së emergjencës civile, veprimeve terroriste, veprimeve ushtarake (në gjendje lufte), të cilat sjellin dëme të menjëhershme e të rënda për jetën, për shëndetin e popullatës dhe të gjësë së gjallë, për pasurinë, për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin. Rezervat e shtetit përdoren dhe për dhënien e ndihmave humanitare, në përputhje me normat e së drejtës ndërkombëtare.

Të gjitha mallrat rezervë që financohen nga buxheti i shtetit, mallrat ndihmë humanitare si dhe ato që kalojnë në pronësi të shtetit nga kundërvajtjet administrative apo veprat penale administrohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit.

Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të AP për të marrë vendime.

Funksionari më i lartë i Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit është Drejtori i Përgjithshëm i cili bashkëpunon ngushtësisht me ministrinë e linjës, institucione të tjera qendrore, për zbatimin e detyrave, përcaktuar me ligjin e rezervave materiale të shtetit.

Vendimmarrja e Drejtorit të Përgjithshëm bëhet në përputhje me ligjin për rezervat e shtetit si dhe legjislacionin në fuqi në bazë të së cilës referohet vendimmarrja në secilën fushë.

Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesa që lidhen me veprimet ose mosveprimet e AP (përfshirë adresën elektronike/ postare për depozitimin e kërkesave dhe ankesave, afatet dhe mënyrat e kthimit të përgjigjeve)

Kërkesa për informacion i referohet modelit të lidhjes Nr.3 bashkëlidhur.

Referuar udhëzimi dhënë në modelin e kërkesë/ankesës,

 • Adresa dhe kontaktet e Autoritetit Publik mund të gjenden në faqen zyrtare të autoritetit publik në internet.

 • Kërkesë/ ankesa duhet ti drejtohet Koordinatorit për të drejtën e informimit, kontaktet e të cilit janë të publikuara në faqen zyrtare të institucionit.

 • Në rast cënimi të ndonjë prej të drejtave tuaja, keni të drejtë e ankimit tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 • KUADRI LIGJOR

Sqarim: gjitha aktet ligjore dhe nënligjore aktualisht pjesë të rubrikës legjislacioni të bëhen pjesë e rubrikës kuadri ligjor rregullator duke shtuar Kodin e Etikes së Republikës së Shqipërisë.

LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE Ne mbështetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutës, me propozimin e Këshillit te Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE V E N D O S I: KREU I DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni 1 Qëllimi

Ky ligj ka për qellim te vendose rregullat e sjelljes se nëpunësve te administratës publike, sipas standardeve te kërkuara, t'i ndihmoje ata për arritjen e këtyre standardeve dhe te vere ne dijeni publikun për sjelljen qe duhet te ketë nëpunësi i administratës publike. Neni 2 Fusha e veprimit 1. Dispozitat e këtij ligji janë te detyrueshme për te gjithë nëpunësit e administratës publike për sa kohe nuk parashikohet ndryshe ne dispozita te tjera ligjore. 2. Dispozitat e këtij ligji nuk përbejnë detyrim për te zgjedhurit, anëtarët e Këshillit te Ministrave dhe gjyqtaret. 3. Dispozitat e këtij ligji përbejnë detyrim edhe për personat e punësuar nga organizatat private qe kryejnë shërbime publike. 4. "Nëpunës i Administratës Publike", ne kuptim te këtij ligji janë te gjithë personat e punësuar pranë një institucioni te administratës publike.

Neni 3 Parime te përgjithshme te etikes 1. Ne kryerjen e funksioneve, nëpunësi i administratës publike duhet te respektoje parimet si me poshtë: a) te kryeje detyrat, ne përputhje me legjislacionin ne fuqi; b) te veproje ne mënyrë te pavarur nga pikëpamja politike e te mas pengoje zbatimin e politikave, te vendimeve ose veprimeve ligjore te autoriteteve te administratës publike; c) ne kryerjen e detyrave duhet te jete i ndershëm, i paanshëm, efikas, duke pasur parasysh vetëm interesin publik; ç) te jete i sjellshëm ne marrëdhënie me qytetaret qe u shërben, dhe me eproret, koleget e vartësit e tij; d) nuk duhet te veproje arbitrarisht ne dem te një personi ose organizate dhe duhet te tregoje respektin e duhur, për te drejtat dhe interesat personale te te tretëve; dh) te mos lejoje qe interesat e tij private te bien ndesh me pozitën e tij publike, te shmange konfliktet e interesave dhe te mos shfrytëzojë asnjëherë pozitën për interesin e tij privat; e) te sillet gjithnjë ne mënyrë te tille, qe besimi i publikut ne ndershmërinë, paanshmërinë dhe efektivitetin e shërbimit publik te ruhet e te rritet; ë) te ruaje konfidencialitetin e informacionit, qe ka ne zotërim, por pa cenuar zbatimin e detyrimeve qe rrjedhin nga ligji nr. 8503, date 30.6.1999, "Për te drejtën e informimit për dokumentet zyrtare" . 2. Këshilli i Ministrave nxjerr rregulla ne zbatim te parimeve te treguara ne piken 1 te këtij neni. KREU II KONFLIKTET E INTERESAVE Neni 4 Konflikti i interesave 1. Konflikti i interesave është situata ne te cilën një nëpunës i administratës publike ka një interes personal te tille, qe ndikon ose mund te ndikoje ne paanshmërinë ose objektivitetin e kryerjes se detyrës zyrtare.

2. Interesat personale te nëpunësit përfshijnë çdo përparësi për veten, familjen, te afërmit deri ne shkallen e dyte, personat ose organizatat, me te cilat nëpunësi ka ose ka pasur marrëdhënie

 • E drejta për tu informuar dhe për tu ankuar.

Me Urdhrin Nr.51, datë 27.03.2015 të Drejtorit të Përgjithshëm “Për krijimin e regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve”, është ngarkuar me rolin e Koordinatorit për të Drejtën e Informimit z. Sokol ZAIMI, me të dhëna:

E-mail: sokolzaimi80@yahoo.it

Adresa: K.3, G. 29, e QKMBM dhe MFA, Garnizoni Skënderbej, Rr. E Dibrës, Tiranë.

Tel: +355 42 22 53 90

Orari: 08:00 – 16:00 nga e hëna në të premte

Formati i kërkesës + format ankese modelet si më poshtë:

KËRKESË PËR INFORMACION

Emër Mbiemër:

Z./Znj. ____________________

Adresa postare: _______________

Adresa elektronike: _____________

Nr. Tel: ___________________

Data: __/__/202_

Nënshkrimi:

(dërgimi i kërkesës elektronikisht kërkon emër, mbiemër, nënshkrim dhe dokument identifikimi të skanuar)

Përshkrim i detajuar i informacionit të kërkuar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Të tjera të dhëna

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forma që kërkohet informacioni / dokumentacioni: ________________________________________

_________________________________________________________________________

Vetëm për përdorim zyrtar

Data e marrjes: __/__/202_

Numri rendor i kërkesës:

Komente: __________________

___________________________

Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

 • Adresa dhe kontaktet mund të gjenden nëpërmjet konsultimit pa pagesë të informacionit në mjediset e autoritetit publik, nëpërmjet portalit unik qeveritar e-albania.al apo, kur është rasti, nëpërmjet faqes zyrtare të autoritetit publik në internet.

 • Drejtoni kërkesën tuaj, Koordinatorit për të drejtën e informimit, të institucionit që mban informacionin e kërkuar. Kontaktet e tij, janë të publikuara në faqen zyrtare të institucionit.

 • Kur ju mendoni se ju kanë mohuar ndonjë prej të drejtave tuaja në bazë ligjit, keni të drejtë të ankoheni tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

FORMULAR ANKESE

Drejtuar

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Në bazë të Ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit

Emri / Mbiemër:

Adresa:

Qyteti:

Telefon:

E-mail:

Autoriteti Publik:

Adresa:

Qyteti:

Identifikoni saktë Autoritetin Publik/ Institucionin ndaj të cilit ankoheni.

Përshkruani çdo veprim të pretenduar si shkelje nga Autoriteti Publik dhe nëse dispononi dokumente bashkëlidhur ato.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Përshkruani çfarë kërkoni nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me nenin 24 të ligjit Nr. 119/2014.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Data) _______________________

(Firma) _______________________

Ne nuk mund të pranojmë ankesën nëse nuk është nënshkruar.

Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Për sqarime më të detajuara kontaktoni KDIMDP ose koordinatorin e të drejtës për informim.

E rëndësishme

Dërgimi i ankesës elektronikisht ose me postë kërkon bashkëlidhur një kopje të kartës së identitetit.

 • MEKANIZMAT KONTROLLUES & MONITORUES QË VEPROJNË MBI AP

Rezolutë e Kuvendit - nuk ka

Plani Strategjik i punës: DPRMSH me anë të shkresës Nr.807/1 Prot., datë 28.08.2020 ka përcjellë për njohje Ministrisë së Mbrojtjes Direktivën e DPRMSH për vitin 2021, mbi realizmin e të cilave raporton periodikisht çdo 3 muaj pranë Ministrisë së Mbrojtjes. Direktivat e DPRMSH për vitin 2021:

 • Miratimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr.9900, datë 10.04.2008 "Për rezervat materiale të shtetit"”.

 • Miratimi i projekt VKM “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr. 1128, datë 05.08.2008 "Për krijimin dhe administrimin e rezervave materiale te shtetit".

 • Rishikimi i strukturës së institucionit për shkak të problematikave të hasura pas implementimit të strukturës së miratuar me Urdhrin nr.63/2018 të Kryeministrit.

 • Blerje mallra Rezerve Shteti, Ushqimore

 • Blerje mallra Rezerve Shteti Industriale

 • Përmirësimi i kushteve të punës, duke siguruar bazën e nevojshme materiale me pajisjeve të zyrës (orendi zyre, kompjuterë, printerë, fotokopje).

 • Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore në Drejtoritë Rajonale të varësisë.

 • Rikonstruksioni i ambienteve magazinuese.

 • Realizmi i investimeve në përmirësimin e kushteve magazinuese duke siguruar blerjen e rafteve metalike.

 • Realizmi i investimeve në përmirësimin e kushteve magazinuese duke siguruar blerjen e kamerave të sigurisë.

 • Administrimi i mallrave të kaluara në favor të shtetit si pasojë e kundërvajtjeve administrative, konfiskimeve, ose veprave penale, administrimin e mallrave të lëna në ruajtje nga organi procedues, dhe gjenerimi i tyre si rezultat i shitjes në ankand të tyre.

Raport Monitorimi auditimi nga KLSH – Bashkëlidhur materiali në pdf mbi raportin e KLSH.

https://dprmsh.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/4.1.Raporti-i-auditimit-per-DPRMSH.pdf

Informacion për procedurat e prokurimit

Nr. Objekti i prokurimit Tipi i Kontraës Lloji i procedurës së prokurimit Fondi limit me të cilin është shpallur procedura Data e zhvillimit të procedurës Emri i operatorit ekonomik/bashkomit të operatorëve ekonomik i/të shpallur fitues dhe NUIS Vlera e kontratës së nënshkruar Organi që ka zhvilluar procedurën e prokurimit
1 Blerje dhe vendosje pjese kembimi per mjete te DPRMSH Mall/sherbim elektronikë 348300 26.01.2021 Auto Manoku Servis 348.000,00 DPRMSH
2 Blerje benzine pa plumb Mall elektronikë 666667 17.02.2021 Gega Centre GKG 5.166.535,00 DPRMSH
3 Blerje kuti ambalazhi per mallra te DPRMSH Mall/Pune elektronikë 715896 22.02.2021 RAMOVI 715.000,00 DPRMSH
4 Blerje rafte metalike per magazinen nr.13, DRRMSH tirane Mall/Pune elektronikë 666667 Pamundesi publikimi probleme interneti DPRMSH
5 Blerje ushqim I koncentruar per kafshe Mall elektronikë 799700 17.02.2021 AGRO-ALKO 799.000,00 DPRMSH
6 Blerje rafte metalike per magazinen nr.13, DRRMSH tirane Mall/Pune elektronikë 666667 25.02.2021 Fral-2000 660.000,00 DPRMSH
7 Blerje qese ambalazhi per mallra te DPRMSH Mall drejtperdrejte 100000 25.02.2021 Solid Group 100.000,00 DPRMSH
8 Blerje shirit ngjites skoc Mall drejtperdrejte 100000 25.02.2021 Solid Group 90.000,00 DPRMSH
9 Blerje dhe vendosje pjese kembimi per mjete te DPRMSH dhe DRRMSH-ve Mall elektronikë 797983 25.03.2021 Auto Manoku Servis 796.100,00 DPRMSH
10 Transportim me karroatrec dhe riparim I dinamos se automjetit Skoda Yeti me targa AA496Bo Mall/Shwrbim/Punw Emergjent   01.04.2021 Auto Manoku Servis 71.100,00 DPRMSH
11 Mbikqyrje e punimeve te rikonstruksionit te depos Nr.1, Agjencia German, DRRMSH Diber Sherbim drejtperdrejte 20051.27 02.04.2021 Palma Construction 2.005.127,00 DPRMSH
12 Sherbim 3 D per ambjentet e brendshme magazinuese dhe ambjentet e jashtme te DRRMSH-ve Sherbim elektronikë 500682 14.04.2021 Alpen Pulito 485.000,00 DPRMSH
13 Mirembajtje e faqes se internetit te DPRMSH Sherbim drejtperdrejte 41667 16.04.2021 Elton Ngjela 40.000,00 DPRMSH
14 Blerje/mbushje/kolaudim bombola fikse zjarri, blerje e mjeteve të punës dhe trajnimi i personelit për masat kundra zjarrit Mall/sherbim elektronikë 779900 21.04.2021 Asnje oferte ekonomike e vlefshme 0,00
15 Blerje/mbushje/kolaudim bombola fikse zjarri, blerje e mjeteve të punës dhe trajnimi i personelit për masat kundra zjarrit Mall/sherbim elektronikë 779900 29.04.2021 Mbrojtja dhe shpwtimi nga zjarri 770.000,00 DPRMSH
16 Prim sigurimi TPL I mjeteve te DPRMSH dhe DRRMSH-ve Sherbim elektronikë 288992 29.04.2021 EUROSIG 288.000,00 DPRMSH
17 Mirwmbajtje e programit financiar Financa 5, pwr 12 pwrdorues Sherbim elektronikë 416400 26.05.2021 Infosoft Softwere Developer 415.000,00 DPRMSH
18 Kolaudim I punimeve te rikonstruksionit te depos Nr.1, Agjencia German, DRRMSH Diber Sherbim drejtperdrejte 11 238.93 27.05.2021 PROTOCONS Shpk 11,00 DPRMSH
19 Transportim, grumbullim, depozitimin dhe riciklimi i mbetjeve jo të rrezikshme të përftuara nga nxjerrja jashtë përdorimi e artikullit pije alkoolike pa pullë fiskale Punw drejtperdrejte 100000 31.05.2021 SARR Shpk 784.396,00 DPRMSH
20 Çmontim, montim dhe shërbime për kondicionerët e zyrave të DPRMSH-së Punw/Shwrbim elektronikë 159833 23.06.2021 SULOLLARI-KLIMA 158.000,00 DPRMSH
21 Transport me karroatrec dhe riparim I kutise se nderrimit te shpejtesise se automjetit Mercedes Benz ML, me targa AA 486 YG Sherbim Emergjent 100000 18.06.2021 Auto Manoku Servis 93.000,00 DPRMSH
22 Blerje kancelari Mall elektronikë 790494 24.06.2021 RAMOVI 467.555,00 DPRMSH
23 Blerje materiale pastrimi Mall elektronikë 256619 25.06.2021 Malvina Visoka 129.300,00 DPRMSH
24 Blerje dru zjarri per nevoja te DRRMSH Korce Mall elektronikë 88200 16.07.2021 Asnje oferte ekonomike e vlefshme 0,00
25 Blerje dru zjarri per nevoja te DRRMSH Shkoder Mall elektronikë 107499 16.07.2021 Asnje oferte ekonomike e vlefshme 0,00
26 Blerje gaz I lengshem per ngrohje per nevoja te DRRMSH Diber Mall elektronikë 99840 23.07.2021 RUCI shpk 99.000,00 DPRMSH
27 Blerje dru zjarri per nevoja te DRRMSH Korce, hera e II Mall elektronikë 88200 23.07.2021 Asnje oferte ekonomike e vlefshme 0,00
28 Blerje dru zjarri per nevoja te DRRMSH Shkoder, hera e II Mall elektronikë 107499 27.07.2021 Asnje oferte ekonomike e vlefshme 0,00
29 Blerje dru zjarri per nevoja te DRRMSH Shkoder, hera e III Mall elektronikë 107500 03.09.2021 OSKEOLA 105.000,00 DPRMSH
30 Blerje dru zjarri per nevoja te DRRMSH Korce, hera e Iii Mall elektronikë 88200 03.09.2021 Asnje oferte ekonomike e vlefshme 0,00
31 Blerje dhe vendosje pjese kembimi per mjetet e DRRMSH-ve Mall/sherbim elektronikë 283517 09.09.2021 Auto Manoku Servis 280,00 DPRMSH
32 Blerje tonera (bojera) per printer dhe fotokopje Mall elektronikë 580567 01.10.2021 RAMOVI 379.999,00 DPRMSH
33 Blerje dru zjarri per nevoja te DRRMSH Korce, hera e IV Mall elektronikë 88200 01.10.2021 MORAVA-L 82.000,00 DPRMSH
34 Blerje kamera sigurie per ambjentet e DRRMSH Tirane, Agjencia Lunder Mall/sherbim elektronikë 666652 06.10.2021 Asnje oferte ekonomike e vlefshme 0,00
35 Blerje pajisje elektrike dhe vegla pune Mall elektronikë 160162 14.10.2021   0,00 DPRMSH
36 Blerje dokumenatacioni Mall drejtperdrejte 41667 11.10.2021 RAMOVI 41.000,00 DPRMSH

Procedura te parashikuara ne vijim për vitin 2021

Nr.

Objekti i prokurimit

Tipi i Kontraës (mall/punë/shërbim/

marrveshje kuadër)

Lloji i procedurës së prokurimit/Minikontratë në kuadër të marrëveshjes kuadër/Amendament kontrate për nevojat e fillim vitit

Fondi limit me të cilin është shpallur procedura

1

Riparim i printerave dhe fotokopjeve Sherbim elektronikë

166667

2

Shpenzime per ruajtjen mirembajtjen e miellit RSH Sherbim drejtperdrejte

83333

Tabela Nr. 3 REGJISTRI I REALIZIMIT TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT/INVESTIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2021 NGA ORGANI QËNDROR BLERËSE PËR LLOGARI TË AUTORITETIT KONTRAKTOR DREJTORIA E PËRGJITHSHME E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT

Nr. Objekti i prokurimit Tipi i Kontraës Lloji i procedurës së prokurimit Fondi limit me të cilin është shpallur procedura pa tvsh Data e zhvillimit të procedurës Emri i operatorit ekonomik Vlera e kontratës së nënshkruar me tvsh Organi që ka zhvilluar procedurën e prokurimit
1 Blerje ushqime koloniale për artikujt ushqimore Rezervë Shteti Mall Marrëveshje Kuadër 686.354.798,00 13/08/2020 "M.C.Catering" Shpk 1725000 Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
2 Blerje orendi dhe pajisje për mobilim zyrash Mall Marrëveshje Kuadër 1.098.601,00 01/03/2021 "RO-AL" SHPK 570240 Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
3 Blerje karburant/ Diesel (Gazoil) Mall Marrëveshje Kuadër 45.939.999,00 01/06/2020 BOE “KASTRATI GROUP“ & “KASTRATI“ përfaqsuar nga “KASTRATI“ SHPK 2500000 Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
4 Blerje Ushqim i koncentruar (koncentrat) për kafshët Mall Kërkesë për Propozim 3.300.000,00 04/03/2021 "AGROTEK ALB" SHPK 3510000 Ministria e Mbrojtjes
5 Rikonstruksion i magazinës Nr.1 Agjencia German, DRRMSH Dibër Punë Kërkesë për Propozim 3.666.667,00 12/02/2021 "2 N" SHPK 3065162 Ministria e Mbrojtjes
6 Blerje mallra industriale RSH Mall Marrëveshje Kuadër 4.156.238,00 02/09/2021 Anulluar, pritet sërish publikimi i procedurës Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
7 Mirembajtje e objekteve ndertimore Punë Marrëveshje Kuadër 1.232.181,00 10/05/2021 Anulluar, pritet sërish publikimi i procedurës Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
8 Blerje orendi, pajisje zyre Mall Marrëveshje Kuadër 1.098.601,00 01/03/2021 RO-AL Shpk 570240 Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
9 Blerje printera Mall Marrëveshje Kuadër 153.944,00 22/07/2021 Sinteza shpk 91200 AKSHI
10 Blerje fotokopje Mall Marrëveshje Kuadër 557.422,00 22/07/2022 Sinteza shpk 172560 AKSHI
11 Blerje kompjutera Mall Marrëveshje Kuadër 686.032,00 22/07/2023 Fastech shpk 801600 AKSHI

Investime, ABP, AKSHI 2021

Nr.

Objekti i prokurimit

Tipi i Kontraës (mall/punë/shërbim/marrveshje kuadër)

Fondi limit me të cilin është shpallur procedura

Organi qendror bleres

1

Blerje mallra ushqimore RSH

Mareveshje kuader

2404170

ABP

2

Blerje mallra industriale RSH

Mareveshje kuader

4166667

ABP

3

Blerje detergjent RSH

Mareveshje kuader

1122800

ABP

4

Mirembajtje e objekteve ndertimore

Mareveshje kuader

1250000

ABP

8

Blerje orendi, pajisje zyre

Mareveshje kuader

623401

ABP

5

Blerje printera

Kontrate shit-blerje malli

153944

AKSHI

6

Blerje fotokopje

Kontrate shit-blerje malli

557422

AKSHI

7

Blerje kompjutera

Kontrate shit-blerje malli

686032

AKSHI

 • Shërbimet që ofrohen nga AP

DPRMSH nuk është institucion që ofron shërbime ndaj qytetarëve.

 • Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format

Në zbatim të Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”, Normat Tekniko-Profesionale të Republikës së Shqipërisë, Vendimit Nr.4, datë 19.06.2017 Për miratimin e “Rregullores së njësuar të punës me dokumentet në autoritetet publike të Republikës së Shqipërisë”, të Këshillit të Lartë të Arkivave, dhe Urdhrit Nr.2159, datë 16.11.017 “Për miratimin e Rregullores së Brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura”” të Ministrit të Mbrojtjes, DPRMSH ka njehsuar Dokumentet administrative në Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit, të përpiluara sipas Normave Tekniko-Profesionale të Republikës së Shqipërisë.

AKTE JURIDIKE

Natyra e Aktit

Koha e ruajtjes

1.

Akte ligjore që prekin drejtpërdrejt intersat e AP

RHK

2.

Struktura Organizative e AP me urdhër të Këshillit të Ministrave

RHK

3.

Dokumenta për personelin

120 vjet

4.

Emërime, largime, transferime, masa disiplinore.

RHK

5.

Dokumentacion për deklarimin e figurës dhe pasurisë për funksionarët publik (ILDKPI)

RAP (10 vjet)

6.

Kërkesat dhe ankesat drejtuar AP

RAP ( 10 vjet)

7.

Rregullore të brendshme të AP

RAP (10 vjet)

8.

Akte Kontrolle Auditimi

RAP (10 vjet)

9.

Planet Strategjike vjetore

RHK

AKTET E BUXHETIT

Natyra e Aktit

Koha e ruajtjes

1.

Bilance

RHK

2.

Border të pagave

RHK

3.

Kontrata (qiraje, huapërdorje, freskimi, shitblerje, pune, shërbimi)

RHK

4.

Dokumentacion mbi Ankandet (aktet kryesore)

RHK

5.

Dokumentacion mbi Prokurimet

RHK

DOKUMENTAT PËR PROCESET GJYQËSORE

Natyra e Aktit

Koha e Ruajtjes

1.

Dokumenta të Proceseve Gjyqësore (Vendime)

RHK

2.

Dokumenta mbi identifikimin e detyrimeve debitore

RHK

DOKUMENTA TEKNIKE

Natyra e Aktit

Koha e ruajtjes

1.

Urdhra të Drejtorit të Përgjithshëm për dhënie ndihme

10 vjet

2.

Dokumenta për administrimin e mallrave të sekuestruara, konfiskuara dhe në ruajtje

10 vjet

3.

Akte mbi mallrat ndihmë humanitare

10 vjet

4.

Akte mbi administrimin e mallrave RSH

10 vjet

5.

Dokumenta mbi projektimin, ndërtimin dhe rikonstruksion

10 vjet

6.

Dokumentacioni për privatizimin e pronave

RHK

7.

Dokumentacion për regjistrimin e pronave

RHK

8.

Dokumenta për proceduart e asgjësimit dhe tjetërsimit

10 vjet

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (rubrike qe do te perditsohet ne vijim)

Nr. Data e kërkesave Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 05/01/2021 Kërkesë për ndihmë 50 familje në Bashkinë Tropojë 11.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
2 05/01/2021 Kërkesë për ndihmë 53 familje në Bashkinë Kukës 11.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
3 05/01/2021 Kërkesë për Mbështetje ------- --------- -------- ------
4 06/01/2021 Kërkesë për mbështetje emergjente. Prefektura e Qarkut Shkodër 07.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
5 07/01/2021 Kërkesë për mbështetje me materiale industriale dhe orendi. Prefektura e Qarkut Dibër --------- -------- --------- ---------
6 08/01/2021 Kërkesë për mbështetje. Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Pukë 12.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
7 09/01/2021 Kërkesë për mbështetje për Bashkinë Mirditë, Lezhë, Kurbin. Prefektura e Qarkut Lezhë 09.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
8 09/01/2021 Kërkesë për mbështetje për Bashkinë Durrës, Bashkia Krujë, Shijak. Prefektura e Qarkut Durrës 09.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
9 11/01/2021 Kërkesë për mbështetje. Bashkia Rrogozhinë ----- ------- ----- ----
10 18/01/2021 Kërkesë për 100 pako ushqimore, Bashkia Fushë Arrëz. 20.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
11 19/01/2021 Kërkesë për ushqime për Bashkinë Rrogozhinë. Prefektura e Qarkut Tiranë 20.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
12 21/01/2021 Shoqëria “GORA” 2004 Sh.p.k Kërkesë për marrje me qera të agjencisë Velçan Mokër. 22.01.2021 Kthim përgjigje
13 21/01/2021 Kërkesë për ndihmë për z. Qerim Hasandocaj. Prefektura e Qarkut Kukës 25.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
14 21/01/2021 Kërkesë për ndihmë për 30 familje të bashkisë Has. Prefektura e Qarkut Kukës. ------- ------ ----- ------
15 25/01/2021 Kërkesë për ndihmë për z. Azem Rr. Sefolli. Prefektura e Qarkut Kukës 27.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
16 25/01/2021 Kërkesë për ndihma. Prefektura e Qarkut Durrës 25.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
17 27/01/2021 Kërkesë për ti ardhur në ndihmë Bashkisë Kurbin . Prefektura e Qarkut Lezhë 28.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
18 28/01/2021 Kërkesë për bazë materiale. Bashkia Rrogozhinë. ---- ---- ---- ----
19 29/01/2021 Kërkesë për ndihmë z. Petrit Bala. 29.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
20 01/02/2021 Kërkesë për mbështetje 6 familje në Bashkinë Librazhd. Prefektura e Qarkut Elbasan 02.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
21 02/02/2021 Kërkesë për bazë materiale. Bashkia Rrogozhinë 12.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
22 09/02/2021 Kërkesë për mbështetje për Bashkinë Tiranë. Prefektura e Qarkut Tiranë 12.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
23 02/02/2021 Kërkesë për mbështetje Bashkia Peqin. Prefektura e Qarkut Elbasan 03.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
24 03/02/2021 Kërkesë për mbështetje familjeve në njësinë administrative Lis, Rukaj, Burrel dhe Ulëz. Prefektura e Qarkut Dibër 03.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
25 03/02/2021 Kërkesë për mbështetje për bashkinë Durrës. Prefektura e Qarkut Durrës 03.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
26 04/02/2021 Kërkesë për ushqime për Bashkinë Rrogozhinë. Prefektura e Qarkut Tiranë 08.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme
27 05/02/2021 Kërkesë për vërtetim për efekt pensioni. Z. Agim Lila 23.02.2021 Vërtetim për punësim. Vërtetim mbi bazën e vlerësueshme. Vërtetim për periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë për efekt pensioni suplementar. Vërtetim page referuese për efekt përfitimi pensioni shtetëror suplementar.
28 12/02/2021 Kërkesë urgjente familjes së z. Petrit Abazit. Bashkia Fushë Arrëz. 16.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
29 12/02/2021 Kërkesë për ndihmë humanitare. Bashkia Rrogozhinë. ----- ----- ---- ---
30 15/02/2021 Kërkesë për Bashkinë Rrogozhinë. Prefektura e Qarku Tiranë 01.03.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
31 15/02/2021 Kërkesë për të ardhur në ndihmë familjeve të bashkisë Tiranë. Prefektura e Qarkut Tiranë 15.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
32 15/02/2021 Kërkesë për bazë ushqimore për bagëti. Prefektura e Qarkut Shkodër 22.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
33 16/02/2021 Kërkesë për tu ardhur në ndihmë familjeve në Bashkinë e Malësisë së Madhe. Prefektura e Qarkut Shkodër 16.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
34 17/02/2021 Kërkesë për mbështetje. Prefektura e Qarkut Dibër 17.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
35 17/02/2021 Kërkesë për mbështetje Bashkia Vau i Dejes. Prefektura e Qarkut Shkodër. ----- ------ ---- ----
36 22/02/2021 Kërkesë për ndihmë familjeve të Bashkisë Has. Prefektura e Qarkut Kukës 26.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
37 24/02/2021 Kërkesë për tu ardhur në ndihmë familjeve të Bashkisë së Tropojës. Prefektura e Qarkut Kukës 26.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
38 25/02/2021 Kërkesë për mbështetje familjeve Sula dhe Dehori. Prefektura e Qarkut Dibër 26.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
39 02/03/2021 Kërkesë për mbështetje për Spitalin Rajonal Shkodër. Prefektura e Qarkut Shkodër 09.03.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
40 02/03/2021 Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Kërkesë për konfirmim për kontribut suplemantar. 20.04.2021 Kthim përgjigje.
41 02/03/2021 Kërkesë për mbështetje Bashkia Vau i Dejes. Prefektura e qarkut Shkodër 09.03.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
42 10/03/2021 Kërkesë për ndihmë emergjente e z. F. Shakolli. Prefektura e qarkut Korçë 10.03.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
43 19/03/2021 Kërkesë për informacion për statusin e dy mjeteve Skoda AA 395 LZ dhe Volkswagen AA 201 NJ. “EURO PARTNERS” 26.03.2021 Kthim përgjigje.
44 23/03/2021 Për të ardhur në ndihmë familjes së Ndoc Lleshi. Bashkia Pukë 02.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
45 25/03/2021 Kërkesë për mbështetje familjes së z. Ilmi Zepaj. Prefektura e Qarkut Dibër 29.03.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
46 30/03/2021 Kërkesë për çadra strehimi. Prefektura e Qarkut Berat 02.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
48 26/03/2021 Kërkesë për mallra industriale. Bashkia Mat ------ -------- ------- -------
49 31/03/2021 Kërkesë për mbështetje 13 familje të Bashkisë Mat. Prefektura e Qarkut Dibër 07.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
50 01/04/2021 Kërkesë për mbështetje. Prefektura e Qarkut Dibër 08.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
51 02/04/2021 Kërkesë për mbështetje për familjen e z. Shyqyri Çota. Prefektura e Qarkut Elbasan 07.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
52 06/04/2021 Kërkesë për materiale industriale për 3 familje në Bashkinë Tiranë. Prefektura e Qarkut Tiranë 08.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
53 07/04/2021 Kërkesë për ndihmë familjes së z. Rapo dhe z. Sinani. Prefektura e Qarkut Berat 08.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
54 14/04/2021 Kërkesë për tu ardhur në ndihmë disa familjeve. Prefektura e Qarkut Kukës 27.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
55 15/04/2021 Kërkesë për ndihmë 100 familjeve ne Bashkinë Kukës. Prefektura e Qarkut Kukës 27.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
56 22/04/2021 Kërkesë për mbështetje familjes së z. Feruzan Zeneli. Prefektura e Qarkut Elbasan 28.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
57 23/04/2021 Kërkesë për ndihmë familjeve të z. Haki Zllami. Prefektura e Qarkut Kukës. 28.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.
58 29/04/2021 Ankesë nga operatori ekonomik i-Fire 04.05.2021 Vendim
59 29/04/2021 Ankesë nga operatori ekonomik VICTORIA - AL 04.05.2021 Vendim
60 15/05/2021 Kërkesë për informacion nga Partia Demokratike 14.06.2021 Kthim përgjigje