Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 27-A/2017, datë 26/09/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 27-A/2017.

 1. Data e zhvillimit të ankandit: 26/09/2017, ora 10:30.

2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand publik i hapur.

3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe konfiskuar me vendim të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj, ndarë në lote si më poshtë:

 

Loti Nr.1; Mallra pije alkoolike birrë në një vlerë 137920 lekë me tvsh.

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Birrë copë 1724 80 137920
                                                                                               TOTALI 137920 lekë

 

Loti Nr.2; Artikuj ushqimorë kafe e pjekur “Kristi caffe” në një vlerë 7200 lekë me tvsh.

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Kafe “Kristi caffe” kg 24 300 7200
                                                                                               TOTALI 7200 lekë

 

Loti Nr.3; Artikuj pije alkoolike në një vlerë 64550 lekë me tvsh.

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Konjak Skënderbeg 0.7 lit Shishe 167 250 41750
2 Verëra të llojeve të ndryshme Shishe 114 200 22800
                                                                                               TOTALI 64550 lekë

 

Loti Nr.4; Artikuj pjesë të mjelëseve automatike në një vlerë 7134 lekë me tvsh.

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Skelet metalik për transportin e mjelëseve automatike copë 11 300 3300
2 Bidona alumini 30 lit pjesë e kompleksit të mjelëseve automatike copë 2 1167 2334
3 Bidona 10 lit të vakumit të mjelëseve automatike copë 3 500 1500
                                                                                               TOTALI 7134 lekë

 

Vlera totale: 216 804 (Dyqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e tetëqind e katër) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 180 670 (Njëqind e tetëdhjetë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vleresimit për këtë qëllim.

4. Pershkrimi i shkurter i objektit te shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe të konfiskuar me vendime të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj.

5. Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë Pukë.

6. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: ora 10:30, datë 26/09/2017.

7. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

8. Vlera fillestare:216 804 (Dyqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e tetëqind e katër) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 180 670 (Njëqind e tetëdhjetë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vleresimit për këtë qëllim.

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës

Po X Jo

Dokumente me  pagesë:

Nëse Po

Monedha lekë Çmimi 1000
       

9. Dokumentet standarde te ankandit përbëhen nga:

  • Formulari i njoftimit;
  • Kërkesa për pjesëmarrje;
  • Formulari i ofertës;
  • Ftesa për oferte;
  • Formulari i njoftimit te fituesit;
  • Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
  • Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për më tepër informacion, mbi emërtimet e mallrave objekt ankandi, sasinë e tyre dhe çmimet fillestare, lutemi të vizitoni Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik nr. (www.app.gov.al) ose kontaktoni në numrin e Cel. 0694134371.

Author: Vili Vreoni