Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 33-A/2017, datë 24/10/2017, ora 10:30

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 33-A/2017.

1. Data e zhvillimit te ankandit: 24/10/2017, ora 10:30.

2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur.

3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe konfiskuar me vendim të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj, ndarë në lote si më poshtë:

 

Loti Nr.1; Artikuj ushqimorë kafe kokërr e papjekur “Riominas” , në një vlerë 735837 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Kafe kokërr e papjekur “Riominas” kg 2040 360.7 735837
                                                                                                                                                        TOTALI 735837 lekë

 

Vlera totale:  735 837 (Shtatëqind e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind e tridhjetë e shtatë) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 613 197.5 (Gjashtëqind e trembëdhjetë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e shtatë pikë pesë) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vlerësimit për këtë qëllim.

4. Pershkrimi i shkurter i objektit te shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe të konfiskuar me vendime të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj.

5. Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë Pukë.

6. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: ora 10:30, datë 24/10/2017.

7. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

8. Vlera fillestare: :  735 837 (Shtatëqind e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind e tridhjetë e shtatë) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 613 197.5 (Gjashtëqind e trembëdhjetë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e shtatë pikë pesë) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vlerësimit për këtë qëllim.

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës

Po X Jo

Dokumente me  pagesë:

Nëse Po

Monedha lekë Çmimi 1000
       

9. Dokumentet standarde te ankandit përbëhen nga:

  • Formulari i njoftimit;
  • Kërkesa për pjesëmarrje;
  • Formulari i ofertës;
  • Ftesa për oferte;
  • Formulari i njoftimit te fituesit;
  • Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
  • Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për më tepër informacion, mbi emërtimet e mallrave objekt ankandi, sasinë e tyre dhe çmimet fillestare, lutemi të vizitoni Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 39 (www.app.gov.al) ose kontaktoni në numrin e Cel. 0694134371.

Author: Vili Vreoni