Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 23-A/2017, datë 09/08/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjja “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me nr.ref. 23-A/2017.

1. Data e zhvillimit te ankandit: 09/08/2017, ora 10:30.
2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur.
3. Objekti i Shitjes: Artikuj te ndryshem te sekuestruar dhe konfiskuar me vendim te formes se prere nga organi i ngarkuar me ligj, ndare ne lote si me poshte:

 

Loti Nr.1: Mallra pije alkoolike, në një vlere 18900 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Konjak Skënderbeg litra 75.6 250 18900

                                                                                                                                                                                                                                             TOTALI         

18900 lekë

 

Loti Nr.2: Artikuj bujqësore si pleh kimik,  në një vlere 3360 leke me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Pleh kimik kg 120 28 3360

TOTALI        

3360 lekë

 

Loti Nr.3: Artikuj të ndryshëm për mjete në një vlere 20900 leke me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSIA SASIA ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Tenda veture copë 4 700 2800
2 Module për mbyllje copë 10 500 5000
3 Trofa veture copë 100 110 11000
4 Varëse çelësash copë 30 35 1050
5 Metal/sline copë 30 35 1050

TOTALI           

20900 lekë

 

 

Loti Nr.4: Artikuj aksesorë të ndryshëm,  në një vlerë 20650 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSIA SASIA ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Aksesorë metalikë kg 15 150 2250
2 Aksesorë për grila kg 112.5 160 18000
3 Aksesorë plastikë kg 2.5 160 400

TOTALI              

20650 lekë

 

4. Vlera totale:  63810 (Gjashtëdhjetë e tremijë e tetëqind e dhjetë) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 53175 (Pesëdhjetë e tremijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë ) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posacëm i Vleresimit për këtë qëllim.

5. Pershkrimi i shkurter i objektit te shitjes: Artikuj të ndryshëm te sekuestruar dhe te konfiskuar me vendime te formes se prere nga organi i ngarkuar me ligj.
6. Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adrese Pukë.
7. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: ora 10:30 , datë 09/08/2017.
8. Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Vlera fillestare: :  63810 (Gjashtëdhjetë e tremijë e tetëqind e dhjetë) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 53175 Pesëdhjetë e tremijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë , sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posacëm i Vleresimit për këtë qëllim.

Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites

Po X Jo

Dokumente me  pagesë:

Nëse Po

Monedha lekë Çmimi  1000 

9. Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:

  • Formulari i njoftimit;
  • Kërkesa për pjesëmarrje;
  • Formulari i ofertës;
  • Ftesa për oferte;
  • Formulari i njoftimit te fituesit;
  • Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
  • Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për më tepër informacion, mbi emërtimet e mallrave objekt ankandi, sasinë e tyre dhe çmimet fillestare, lutemi të vizitoni Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 27, datë 10.07.2017 (www.app.gov.al) ose kontaktoni në numrin e Cel. 0694134371.

Author: Vili Vreoni