Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 4A/4-2017, datë 26/07/2017, ora 11:00

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Elbasan, me adresë Shushicë, Tel/Fax +355 5 4253367 fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 4A/4-2017.

1. Data e zhvillimit te ankandit: 26/07/2017, ora 11:00.

2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur.

3. Objekti i Shitjes: Mallra të konfiskuara të kaluara në favor të shtetit, të ndara në 6 (gjashtë) lote, sipas pasqyrave të mëposhtme:

 

Loti Nr.1 – Telefona celularë të rinj e të përdorur, të cilët janë imitime të markave origjinale

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Tel Nokia T638 copë 1 1638.4 1638.4
2 Tel Nokia BOCOIN copë 2 1638.4 3276.8
3 Tel Nokia 303 copë 1 1638.4 1638.4
4 Tel Nokia copë 1 1638.4 1638.4
5 Tel Nokia C2 copë 1 1638.4 1638.4
6 Tel Nokia Biznes copë 1 1638.4 1638.4
7 Tel AKAI copë 1 1638.4 1638.4
8 Tel Nokia copë 3 1638.4 4915.2
9 Tel Nokia copë 1 1638.4 1638.4
10 Tel LG copë 1 1638.4 1638.4
11 Tel LG copë 1 1638.4 1638.4
12 Tel Samsung copë 1 1638.4 1638.4
13 Tel Samsung E2220 copë 1 1638.4 1638.4
14 Tel Black Berry copë 1 1638.4 1638.4
15 Tel Cerice Space copë 1 1638.4 1638.4
16 Tel Nokia C2 copë 1 1638.4 1638.4
17 Tel Samsung copë 1 1638.4 1638.4
18 Tel Samsung S2 copë 1 1638.4 1638.4
19 Tel Samsung G200 copë 1 1638.4 1638.4
20 Tel Vodafone copë 1 1638.4 1638.4
21 Tel Samsung Galaxy 2 copë 1 1638.4 1638.4
22 Tel Nokia Asha copë 1 1638.4 1638.4
23 Tel Vodafone copë 1 1638.4 1638.4
24 Tel Nokia copë 3 1638.4 4915.2
25 Tel Alcatel copë 1 1638.4 1638.4
26 Tel Sony Erikson copë 1 1638.4 1638.4
27 Tel JAGA copë 1 1638.4 1638.4
28 Tel LG copë 1 1310.72 1310.72
29 Tel iPhone 4S copë 1 1310.72 1310.72
30 Tel Samsung Galaxy S4 copë 1 1310.72 1310.72
31 Tel Nokia Lumia copë 1 1310.72 1310.72
32 Tel HTC csm 850 copë 2 1310.72 2621.44
33 Tel Samsung G200 (LY207) copë 1 1310.72 1310.72
34 Tel Nokia 6300 copë 1 1310.72 1310.72
35 Tel Samsung GT 5230 copë 1 1310.72 1310.72
36 Tel Nokia 1600 copë 1 1310.72 1310.72
37 Tel Nokia 1661 copë 1 1310.72 1310.72
38 Tel Samsung S212 copë 1 1310.72 1310.72
39 Tel Nokia 007 copë 1 1310.72 1310.72
40 Tel Nokia C6 copë 1 1310.72 1310.72
41 Tel Samsung EXTEL copë 1 1310.72 1310.72
42 Tel BlackBerry copë 1 1310.72 1310.72
43 Tel Nokia X2 copë 1 1310.72 1310.72
44 Tel Samsung Dual Sim copë 1 1310.72 1310.72
45 Tel Nokia 1650 copë 1 1310.72 1310.72
46 Tel Nokia 1800 copë 1 1310.72 1310.72
47 Tel Nokia 6500 copë 1 1310.72 1310.72
48 Tel Samsung Note Dual Sim copë 1 1310.72 1310.72
49 Tel Nokia 6303 copë 2 1310.72 2621.44
50 Tel Ferrari M1 copë 1 1310.72 1310.72
51 Tel Nokia Asha 3 copë 1 1310.72 1310.72
52 Tel Samsung 2252 copë 1 1310.72 1310.72
53 Tel Samsung Galaxy S4 copë 1 1310.72 1310.72
54 Tel iPhone 5 copë 1 1310.72 1310.72
55 Tel iPhone 4S copë 1 1310.72 1310.72
56 Tel Nokia BOCOIN copë 1 1310.72 1310.72
57 Tel Galaxy Mini S3 copë 1 1310.72 1310.72
58 Tel Blu Tuth copë 1 1310.72 1310.72
59 Karikues të ndryshëm copë 8 52.4288 419.43
60 Karikues i bardhë copë 1 52.4288 52.4288
61 Karikues Telefoni copë 2 52.4288 104.858
62 Bateri Telefoni LG copë 1 78.6432 78.6432
63 Kapakë telefoni Nokia copë 6 26.2144 157.286
64 Kapakë telefoni Samsung copë 3 26.2144 78.6432
65 Kufje copë 8 26.2144 209.715
TOTALI 86297.8  lekë

 

Loti nr. 2 – Tharëse flokësh, makinë qethje dhe produkte të tjera industriale

 

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Tharëse Flokësh copë 1 104.858 104.858
2 Komplet makinë qethje copë 1 183.501 183.501
3 Makinë qethje BIAOYA copë 2 183.501 367.002
4 Makinë qethje MARLIN copë 1 183.501 183.501
5 Makinë qethje BZ-707 copë 1 183.501 183.501
6 Makinë qethje copë 2 183.501 367.002
7 Makinë depilomi MP-530 copë 1 183.501 183.501
8 Piastra NOVA copë 1 104.858 104.858
9 Mashë flokësh copë 1 104.858 104.858
10 Bojë spray Roma 2 copë 647 15.7286 10176.4
11 Aromatik makine copë 50 7.86432 393.216
12 Aromatik makine copë 222 5.24288 1163.92
13 Bojë flokësh melisa 120 ml copë 24 78.6432 1887.44
14 Xhel Flokësh sëit 150 gr copë 6 89.129 534.774
15 Pupa palë 31 65.636 2031.62
16 Çorape të ndryshme palë 130 7.86432 1022.36
17 Bojë këpucësh copë 36 15.7286 566.231
18 Kapëse rrobash 24” pako 6 26.2144 157.286
19 Kunja veshësh 100” pako 6 7.86432 47.1859
TOTALI 19763  lekë

 

Loti nr. 3 – Lodra për fëmijë

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Kukulla të mëdha copë 30 26.2144 786.432
2 Makina të mëdha (lodër) copë 10 31.4573 314.573
3 Makina të vogla (lodër) copë 38 15.7286 597.688
4 Kitare lodër e vogël copë 23 65.536 1507.33
5 Pistoleta të vogla lodër copë 19 31.4573 597.688
6 Telefona lodër copë 60 13.1072 786.432
7 Letra bixhozi copë 25 10.4858 262.144
TOTALI 4852.29  lekë

 

Loti nr. 4 – Fuçia birre, gota birre dhe qese të mëdha e të vogla

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Fuçi birra Korça bosh 50 lit copë 2 786.432 1572.86
2 Gota birre 0.5 lit. copë 6 13.1072 78.6432
3 Gota birre 0.25 lit copë 6 13.1072 78.6432
4 Arka birra Korça me 24 shishe bosh copë 2 52.4288 104.858
5 Qese plasmasi të mëdha copë 8900 0.26214 2333.08
6 Qese plasmasi të vogla copë 56700 0.13107 7431.78
7 Fuçi birra Korça inoksi 50 lit copë 6 1218.97 7313.82
8 Fuçi birra Korça inoksi 30 lit copë 2 1045.95 2091.91
TOTALI 21005.6  lekë

 

Loti nr. 5 – Fletore dhe tabaqe librash

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Fletore shkronjat e para + Fletore numrat e parë kg 2300 5.24288 12058.6
2 Tabakë + fletë librash kg 2600 7.86432 20447.2
TOTALI 32505.9  lekë

 

Loti nr. 6 – Letër dru mani me bobina të magazinuara prej një kohe të gjatë

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Letër druri mani kg 2808 2.09715 5888.8
TOTALI 5888.8  lekë

 

4. Vlera totale:  170 313.4 ( njëqind e shtatëdhjetë mijë e treqind e trembëdhjetë pikë katër) lekë me TVSH.

5. Pershkrimi i shkurter i objektit te shitjes: Mallra të konfiskuara të kaluara në favor të shtetit, gjendje sipas tabelave të mësipërme.

Loti nr. 1: “Telefona celularë të rinj e të përdorur, të cilët janë imitime të markave origjinale” gjendje pranë magazinave të Drejtorisë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Elbasan.

Loti nr. 2: “Tharëse flokësh, makinë qethje dhe produkte të tjera industriale” gjendje pranë magazinave të Drejtorisë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Elbasan.

Loti nr. 3: “Lodra për fëmijë” gjendje pranë magazinave të Drejtorisë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Elbasan.

Loti nr. 4: “Fuçia birre, gota birre dhe qese të mëdha e të vogla” gjendje pranë magazinave të Drejtorisë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Elbasan.

Loti nr. 5: “Fletore dhe tabaqe librash” gjendje pranë magazinave të Drejtorisë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Elbasan.

Loti nr. 6: “Letër dru mani me bobina” gjendje pranë magazinave të Drejtorisë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Elbasan.

 

6. Vlera fillestare: :  170 313.4 ( njëqind e shtatëdhjetë mijë e treqind e trembëdhjetë pikë katër) lekë me TVSH.

7. Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Elbasan, me adresë Shushicë, Tel&Fax +355 5 4253367.

8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: datë 26/07/2017, ora 11:00.

9. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës

Po X Jo

Dokumente me  pagesë:

Nëse Po

Monedha lekë Çmimi 1000

 

10. Dokumentet standarde te ankandit përbëhen nga:

Formulari i njoftimit;

Kërkesa për pjesëmarrje;

Formulari i ofertës;

Ftesa për oferte;

Formulari i njoftimit te fituesit;

Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;

Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

11. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

12. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për më tepër informacion, mbi emërtimet e mallrave objekt ankandi, sasinë e tyre dhe çmimet fillestare, lutemi të vizitoni Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 26, datë 03 Korrik 2017 (www.app.gov.al) ose kontaktoni në numrin e telefonit +355 5 4253367.

Author: Vili Vreoni