Modeli i kërkesës për informacion dhe modeli i përgjigjeve

Modeli i kërkesës” dhe “Modeli i Përgjigjes” “Për dhënie të informacionit/dokumentacionit” që rekomandohet të përdoret nga Autoritetet Publike, sipas lidhjes nr. 3;

Aktet shkresore që rekomandohen të përdoren nga Autoritetet Publike për vendimmarrjet sipas lidhjes nr. 4:

a. “Për refuzimin e formës së kërkuar”, (neni 14/4);
b. “Për zgjatjen e afatit”, (neni 15/3);
c. “Për rishikimin e dokumenteve të klasifikuara dhe shtyrjen e afatit”, (neni 17/5).

Formular Ankese” drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale