TRANSPARENCA

NJOFTIM MBI RUAJTJEN E PRIVATËSISË

 1. SI I PËRDORIM NE INFORMACIONET TUAJA

 2. PERSONAT QË PARAQESIN NJË ANKESË PRANË DPRMSH

III.       PERSONAT TË CILËT PËRDORIN SHËRBIMET E DPRMSH

 1. VIZITORËT NË FAQEN TONË TË INTERNETIT

 2. APLIKANTËT PËR PUNË, TË PUNËSUARIT AKTUAL DHE ISH PUNONJËSIT E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT

 3. AKSESI NË TË DHËNAT PERSONALE

VII.     PËRHAPJA E TË DHËNAVE PERSONALE

VIII.    LIDHJET ME FAQET E TJERA

 1. NDRYSHIMET NË KËTË NJOFTIM MBI MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

 2. ANKESA APO PYETJE

 3. SI TË NA KONTAKTONI

XII.     POLITIKA E SIGURISË SË INFORMACIONIT

                   I.            SI I PËRDORIM NE INFORMACIONET TUAJA

Ky njoftim mbi ruajtjen e privatësisë tuaj ju tregon se çfarë duhet të prisni kur Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit (në vijim DPRMSH), të mbledhë të dhënat tuaja personale. Kjo vlen për informacionin e mbledhur në lidhje me:

 • Ankuesit të cilët paraqesin ankesa lidhur me pretendimet e tyre për shkelje të të dhënave personale gjatë përpunimit nga ana e kontrolluesve.

 • Individët e tjerë të cilët paraqesin kërkesa të ndryshme për marrje informacioni, dhënie konsulence, etj.

 • Vizitorët në faqen tonë.

 • Kontrolluesit që njoftojnë në bazë të Ligjit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale.

 • Kandidatët për punësim dhe punonjësit tanë të tanishëm si dhe ish-punonjësit.

                II.            PERSONAT QË PARAQESIN NJË ANKESË PRANË DPRMSH

Kur paraqitet një ankesë nga një person, ajo protokollohet në një regjistër të veçantë nga një punonjës përkatës i cili më parë ka nënshkruar deklaratën e konfidencialitetit dhe është i njohur me përmbajtjen e rregullores për të drejtën e informimit, akt ky i miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm.

Ne përdorim të dhënat personale që mbledhim vetëm për procesin e shqyrtimit të ankesës dhe për të kontrolluar nivelin e shërbimeve që ne ofrojmë. Ne përpilojmë dhe publikojmë statistika duke treguar informacione të tilla si numri i ankesave që marrim, por jo në një formë që të identifikojë ndonjërin prej tyre.

Ne mbajmë të dhëna personale të përfshira në dosjet e ankesave në përputhje me ligjin dhe politikën tonë të ruajtjes së të dhënave personale. Ato mbahen në një mjedis të sigurt dhe aksesi në të është i kufizuar në bazë të parimit “nevoja për të ditur dhe njohur “.

             III.            PERSONAT TË CILËT PËRDORIN SHËRBIMET E DPRMSH

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit nuk ofron shërbime të drejtpërdrejta për publikun. Qëllimi i institucionit është ndërhyrja me rezerva materiale, në mënyrë operative, për mbrojtjen e popullsisë, të ekonomisë dhe mbrojtjen e vendit, në situata të gjendjes së jashtëzakonshme, gjendjes së emergjencës civile, veprimeve terroriste, veprimeve ushtarake (në gjendje lufte), të cilat sjellin dëme të menjëhershme e të rënda për jetën, për shëndetin e popullatës dhe të gjësë së gjallë, për pasurinë, për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin.

Ne përdorim detajet e të dhënave të ofruara dhe i mbajmë ato me qëllim që të ofrojmë shërbimin ndaj subjektit për rastet e kërkuara nga ky i fundit dhe mund t’i përdorim këto të dhëna vetëm për qëllime të tjera të lidhura ngushtë me të. P.sh kur ne i përgjigjemi një personi i cili më parë ka kërkuar informacion, ne mund të përdorim të dhënat e tij për të testuar nëse personi apo personat janë të kënaqur me nivelin e shërbimit që ata morën. Kur personat regjistrohen për të marrë informacion nga DPRMSH, ata mund të revokojnë regjistrimin e tyre në çdo kohë dhe për të arritur këtë, i ofrohet një mënyrë mjaft e lehtë.

             IV.            VIZITORËT NË FAQEN TONË TË INTERNETIT

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit disponon faqen zyrtare te institucionit dprmsh.gov.al . Me anë të faqes zyrtare, DPRMSH transmeton dhe mbledh informacione. Qëllimi i transmetimit të informacionit nëpërmjet internetit është informimi i vizitorëve në lidhje me organizimin, funksionimin dhe aktivitetin e institucionit, si dhe transparenca institucionale, ndërsa mbledhja e informacionit kryhet me anë të aksesit të vizitorëve për të na kontaktuar në lidhje me kërkesat e tyre për informacion si dhe për të bërë ankesa. DPRMSH publikon në faqen zyrtare informacione të ndryshme që kanë të bëjnë me legjislacionin, informacione statistikore në lidhje me ndihmat e shpërndara, informacione mbi ankandet e hapura që zhvillon, etj.

Për vizitoret e dprmsh.gov.al sistemi mbledh informacione standarde të cilat kanë të bëjnë me klikimet e artikujve apo rubrikave në këtë faqe. Ky informacion mblidhet për qëllime statistikore dhe studimi (për të treguar qasjen e vizitorëve, për të parë se cilat janë rubrikat më të ndjeshme dhe për rrjedhojë interesin e subjekteve të dhënave personale, gjithnjë pa i bërë ata të identifikueshëm).

Ne e mbledhim këtë informacion në atë mënyrë që të mos identifikojmë asnjë vizitor. Ne nuk bëjmë asnjë përpjekje për të gjetur identitetin e vizitorëve që kanë vizituar faqen tonë të internetit.

DPRMSH nuk përdor (dhe nuk lejon ndonjë palë të tretë) mjete statistikore analitike për të ndjekur ose për të mbledhur informacione personale që i bëjnë të identifikueshëm vizitorët e faqes tonë zyrtare. Ne nuk lidhim asnjë të dhënë të grumbulluar nga kjo faqe me ndonjë të dhënë personale që e bën vizitorin të identifikueshëm nga çdo burim që të vijë, si pjesë e përdorimit tonë.

Motori i kërkimit në faqen tonë të internetit është projektuar të jetë i fuqishëm dhe i lehtë për t’u përdorur po aq sa kërkimi në Google. Kërkimi është bërë i mundur nga një pjesë hardware (një ‘aplikacion’ kërkim) që furnizohet nga Google i cili është i mbyllur në serverin tonë dhe indekson vazhdimisht përmbajtjen në faqen tonë. Të gjitha kërkesat e kërkimit trajtohen nga aplikacioni dhe informacioni nuk i kalohet ndonjë pale të tretë, duke përfshirë Google.

Nëse do të duam të mbledhim informacione personalisht të identifikueshme nëpërmjet faqes sonë të internetit, ne do t`jua bëjmë të qartë rastin kur të mbledhim informacion personal dhe do të shpjegojmë se çfarë kemi ndërmend të bëjmë me të.

                V.            APLIKANTËT PËR PUNË, TË PUNËSUARIT AKTUAL DHE ISH PUNONJËSIT E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT

Kur persona aplikojnë për t’u punësuar pranë DPRMSH, ne përdorim informacionin për procesin e aplikimit të tyre dhe për të monitoruar statistikat e rekrutimit. Kur ne duam ti përhapim të dhënat një pale të tretë, për shembull, kur ne duam të marrin një referencë, ose të marrim disa të dhëna nga institucione të tjera përkatëse ( p.sh Autoriteti i Gjendjes Gjyqësore), ne nuk e bëjmë këtë, pa i informuar subjektet më parë, vetëm nëse ky informacion është i kërkuar me ligj.

Të dhënat personale në lidhje me aplikantët e pasuksesshëm mbahen për 12 muaj pasi konkursi i rekrutimit ka përfunduar, e më pas shkatërrohen ose fshihen. Ne mbajmë informacion të pa personalizuar për qëllime statistikore në lidhje me aplikantët, për të ndihmuar aktivitetet tona të rekrutimit, por asnjë aplikant nuk është i identifikueshëm nga këto të dhëna.

Kur një punonjës nuk është më në raporte pune me DPRMSH, për të ne përgatisim një dosje në lidhje me periudhën gjatë së cilës ai ka qenë i punësuar. Të dhënat e përfshira në të mbahen të sigurta dhe përdoren vetëm për qëllime me rëndësi të drejtpërdrejtë mbi punësimin e personit. Kur punësimi i tyre pranë DPRMSH përfundon, ne mbajmë dosjen në përputhje me ligjin për statusin e nëpunësit civil, ligjin për arkivat dhe rregullat tona të brendshme.

             VI.            AKSESI NË TË DHËNAT PERSONALE

DPRMSH përpiqet të jetë sa më i hapur për t`i dhënë individëve akses në të dhënat e tyre personale. Individët mund të zbulojnë nëse ne mbajmë ndonjë të dhënë personale, duke na dërguar një “kërkesë për akses tek të dhënat personale” në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Nëse ne mbajmë të dhënat tuaja personale, ne do t’ju:

 • Japim një përshkrim të tyre;

 • Bëjmë me dije se përse ne i mbajmë ato;

 • Tregojmë se te cili marrës mund ti përhapim këto të dhëna;

 • Japim një kopje të informacionit në një formë të kuptueshme;

 • Informojmë nëse dhënia e të dhënave personale është e detyrueshme apo vullnetare.

Për të bërë një kërkesë pranë DPRMSH për çdo të dhënë personale që ne mund të mbajmë, është e nevojshme të bëni një kërkesë më shkrim drejtuar institucionit ose të na e dërgoni në adresën https://dprmsh.gov.al/na-kontaktoni/.

Nëse jeni dakord, ne do të përpiqemi të merremi me kërkesën tuaj në mënyrë jo formale, për shembull duke iu dhënë informacionin specifik nëpërmjet telefonit.

Nëse ne mbajmë informacion në lidhje me ju, ju mund të na kërkoni të korrigjojmë gabimet në të, duke kontaktuar edhe një herë me institucionin.

          VII.            PËRHAPJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Në shumë rrethana, ne nuk përhapim të dhëna personale pa pëlqimin tuaj. Megjithatë kur ne hetojmë një ankesë, për shembull, na duhet të ndajmë informacionin personal me organet e tjera të përfshira.

Ju mund të merrni më shumë informacion mbi:

 • Marrëveshjet që kemi me institucione të tjera për shkëmbimin e informacionit;

 • Rrethanat kur ne mund të përhapim të dhënat personale pa marrë pëlqimin, për shembull për të parandaluar dhe zbuluar një krim dhe për të prodhuar statistika anonime;

 • Udhëzimet tona për stafin se si duhen mbledhur, përdorur dhe fshirë të dhënat personale;

 • Mënyrën si ne kontrollojmë se të dhënat që ne mbajmë janë të sakta dhe të përditësuara.

       VIII.            LIDHJET ME FAQET E TJERA

Ky njoftim mbi ruajtjen e privatësisë për të arritur mbrojtjen e të dhënave personale nuk përfshin lidhjet midis kësaj faqeje dhe faqeve të tjera. Ne ju inkurajojmë të lexoni deklaratat e privatësisë në faqet e tjera të internetit që ju vizitoni.

             IX.            NDRYSHIMET NË KËTË NJOFTIM MBI MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Ne përditësojmë këtë njoftim në mënyrë të rregullt duke vlerësuar këtë politikë të privatësisë si ndër më të rëndësishmet në veprimtarinë e punës së DPRMSH-së.

                X.            ANKESA APO PYETJE

DPRMSH përpiqet për të përmbushur standardet më të larta gjatë mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale. Për këtë arsye, ne marrim shumë seriozisht ankesat në lidhje me këtë temë. Ne mirëpresim gjithashtu çdo sugjerim për përmirësimin e proçedurave tona.

Ky njoftim mbi mbrojtjen e të dhënave personale u hartua me qëllim për të qenë i qartë dhe i shkurtër. Nuk jepen detaje të plota të të gjitha aspekteve të mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale nga ana e DPRMSH. Megjithatë, ne jemi të gatshëm t’ju japim çdo informacion shtesë apo shpjegim të nevojshëm. Çdo kërkesë për këtë duhet të dërgohet në adresën https://dprmsh.gov.al/na-kontaktoni/

             XI.            SI TË NA KONTAKTONI

Kërkesat për informacion në lidhje me politikën tonë të privatësisë mund të dërgohen në adresën https://dprmsh.gov.al/na-kontaktoni/.

          XII.            POLITIKA E SIGURISË SË INFORMACIONIT

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit përpunon informacionin me qëllim kryerjen e detyrave të saj. Kjo mund të përfshijë informacionin sensitiv për individët.

Informacioni është një aset i çmuar. DPRMSH, në cilësinë e kontrolluesit, garanton integritet dhe disponueshmëri të vazhdueshme. Për këtë, ndërmerren hapa për të mbrojtur informacionin nga përdorimi i paautorizuar, ndryshimi, zbulimi apo shkatërrimi, qoftë aksidental ose i qëllimshëm.

DPRMSH është e angazhuar për të siguruar përdorimin e informacionit dhe informacionin e sistemeve të teknologjisë me qëllim ruajtjen e integritetit dhe konfidencialitetit të informacionit nën kontrollin e saj.

DPRMSH përdor një qasje të bazuar në risk, gjatë vlerësimit dhe të kuptuarit të rreziqeve si dhe përdor të gjitha mjetet fizike të personelit, teknike dhe proçedurale për të arritur masat e duhura të sigurisë. DPRMSH merr parasysh zhvillimet në teknologji dhe kostot e zbatimit për të arritur një nivel sigurie të përshtatshëm për natyrën e informacionit dhe të dëmit që mund të rezultojë nga një shkelje e sigurisë.

Stafi i DPRMSH i nënshtrohet detyrimit për të ruajtur konfidencialitetin e informacionit i cili i jepet këtij të fundit për të ushtruar funksionet e tij në bazë Ligjit, dhe mund t’ua përhapë atë vetëm autoriteteve të ligjshme. DPRMSH bashkëpunon me autoritetet kompetente për t’i ofruar udhëzime dhe trajnime stafit të tij për t’u mundësuar atyre të kuptojnë dhe të zbatojnë përgjegjësitë e tyre në respektimin e sigurisë. DPRMSH vlerëson integritetin e tyre përpara se ata të punësohen. DPRMSH monitoron pajtueshmërinë e tyre mbi detyrimet e tyre në lidhje me sigurinë.