Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Në përputhje me nenin 8 të Ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” gjeni Regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve, ku pasqyrohen të gjitha kërkesat për informim dhe informacionet e dhëna në përgjigje të tyre. Ky regjistër do të përditësohet çdo 3 muaj dhe do të jetë në përputhje me standardin e vendosur nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave.

Nr. Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 03.01.2019 Kërkesë për ndihmë  Prefektura e Qarkut Vlorë 07.01.2019 Përfunduar Nuk ka
2 10.01.2019 Kërkesë për ndihmë  Prefektura e Qarkut Gjirokastër 10.01.2019 Përfunduar Nuk ka
3 17.01.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Dibër 18.01.2019 Përfunduar Nuk ka
4 28.01.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Vlorë 28.01.2019 Përfunduar Nuk ka
5 01.02.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Korçë 04.02.2019 Përfunduar Nuk ka
6 01.02.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Dibër 04.02.2019 Përfunduar Nuk ka
7 21.02.2019 Kërkesë për mbështetje në ndihma 20.02.2019 Përfunduar Nuk ka
8 01.03.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Kukës 08.03.2019 Përfunduar Nuk ka
9 01.03.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Kukës 27.03.2019 Përfunduar Nuk ka
10 04.03.2019 Kërkesë për informacion Bashkia Tiranë 12.03.2019 Përfunduar Nuk ka
11 06.03.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Lezhë 08.03.2019 Përfunduar Nuk ka
12 07.03.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Dibër 12.03.2019 Përfunduar Nuk ka
13 11.03.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Dibër 18.03.2019 Përfunduar Nuk ka
14 12.03.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Lezhë 18.03.2019 Përfunduar Nuk ka
15 15.03.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Kukës 18.03.2019 Përfunduar Nuk ka
16 21.03.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Dibër 26.03.2019 Përfunduar Nuk ka
17 27.03.2019 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Kukës 03.04.2019 Përfunduar Nuk ka
18 27.02.2019 Kërkesë për vërtetim punësimi në DRRMSH Korçë 28.02.2019 Përfunduar Nuk ka