Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 31-A/2017, datë 04/10/2017, ora 10:30

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 31-A/2017. 

1. Data e zhvillimit të ankandit: 04/10/2017, ora 10:30.

2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand publik i hapur.

3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe konfiskuar me vendim të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj, ndarë në lote si më poshtë:

 

Loti Nr.1; Mallra pije alkoolike birrë në një vlerë 15120 lekë me tvsh.

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Konjak Skënderbeg litra 75.6 200 15120
                                                                                            TOTALI 15120 lekë

 

Loti Nr.2; Artikuj bujqësorë si pleh kimik në një vlerë 2688 lekë me tvsh.

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Pleh kimik kg 120 22.4 2688
                                                                                            TOTALI 2688 lekë

  

Loti Nr.3; Artikuj aksesorë të ndryshëm në një vlerë 16520 lekë me tvsh.

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Aksesorë metalikë Kg 15 120 1800
2 Aksesorë për grila kg 112.5 128 14400
3 Aksesorë plastikë kg 2.5 128 320
                                                                                            TOTALI 16520 lekë

 

Vlera totale: 34 328 (tridhjetë e katwr mijë e treqind e njwzet e tetw) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 28 606.6 njwzet e tetw mijw e gjashtwqind e gjashtw pikw gjashtw) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vleresimit për këtë qëllim.

 4. Pershkrimi i shkurter i objektit te shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe të konfiskuar me vendime të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj.

5. Vlera fillestare:34 328 (tridhjetë e katwr mijë e treqind e njwzet e tetw) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 28 606.6 njwzet e tetw mijw e gjashtwqind e gjashtw pikw gjashtw) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vleresimit për këtë qëllim.

6. Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë Pukë.

7. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: ora 10:30, datë 04/10/2017.

8. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës

Po X Jo

Dokumente me  pagesë:

Nëse Po

Monedha lekë Çmimi 1000
       

9. Dokumentet standarde te ankandit përbëhen nga:

Formulari i njoftimit;

Kërkesa për pjesëmarrje;

Formulari i ofertës;

Ftesa për oferte;

Formulari i njoftimit te fituesit;

Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;

Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për më tepër informacion, mbi emërtimet e mallrave objekt ankandi, sasinë e tyre dhe çmimet fillestare, lutemi të vizitoni Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 36, datë 11 shtator 2017 (www.app.gov.al) ose kontaktoni në numrin e Cel. 0694134371.

Author: Vili Vreoni