Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 29-A/2017, datë 12/09/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 29-A/2017.

1. Data e zhvillimit te ankandit: 12/09/2017, ora 10:30.

2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur.

3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe konfiskuar me vendim të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj, ndarë në lote si më poshtë:

Loti Nr.1; Mallra ushqimorë përbërës sallamerie dhe kafe kokërr e papjekur në një vlerë 10 448 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Kafe kokërr e papjekur kg 22.7 240 5448
2 Përbërës sallamerie kg 25 200 5000
                                                                                                                                                                         TOTALI 10448 lekë

 

Loti Nr.2; Artikuj të llojeve të ndryshme si tenda dielli, rrugica të ndryshme gome dhe hollues boje, në një vlerë 32 640 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Tenda dielli copë 2 12800 25600
2 Hollues boje litër 50 96 4800
3 Rrugica gome copë 8 280 2240
                                                                                                                                                                         TOTALI 32640 lekë

 

Loti Nr.3; Artikuj metantë (pesticide) në një vlerë 2 340 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Metante (pesticide) kg 6.5 360 2340
                                                                                                                                                                          TOTALI 2340 lekë

 

Loti Nr.4; Artikuj të ndryshëm veshmbathje si pantallona, pulovra femrash, kostume femrash, bluza femrash etj.  në një vlerë 108 160 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Kostume femrash copë 5 360 1800
2 Pulovra femrash copë 14 280 3920
3 Tuta për femra copë 15 200 3000
4 Bluza për femra copë 68 160 10880
5 Pantallona xhinse copë 246 360 88560
                                                                                                                                                                           TOTALI 108560 lekë

 

Loti Nr.5; Artikuj kuti bizhuterie dhe çanta për femra në një vlerë 40 000 lekë.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Kuti bizhuterie copë 15 280 4200
2 Çanta për femra copë 179 200 35800
                                                                                                                                                                           TOTALI 40000 lekë

 

Loti Nr.6; Artikuj bujqësorë si pleh kimik në një vlerë 31 680 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Pleh kimik kg 1320 24 31680
                                                                                                                                                                           TOTALI 31680 lekë

 

Loti Nr.7; Artikuj slimline (tableta)  në një vlerë 20 000 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Slim line (tableta) kuti 25 800 20000
                                                                                                                                                                           TOTALI 20000 lekë

 

Vlera totale: 245 268 (Dyqind e dyzet e pesëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 204 390 (Dyqind e katërmijë e treqind e nëntëdhjetë) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vleresimit për këtë qëllim.

4. Përshkrimi i shkurtër i objektit të shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe konfiskuar me vendim të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj, ndarë në lote.

5. Vlera fillestare: 245 268 (Dyqind e dyzet e pesëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 204 390 (Dyqind e katërmijë e treqind e nëntëdhjetë) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vlerësimit për këtë qëllim.

6. Vendi i zhvillimit të ankandit: (Adresa) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adrese Pukë.

7. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: ora 10:30, datë 16/08/2017.

8. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites

Po X Jo

Dokumente me  pagesë:

Nëse Po

Monedha lekë Çmimi 1000

9. Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:

  • Formulari i njoftimit;
  • Kërkesa për pjesëmarrje;
  • Formulari i ofertës;
  • Ftesa për oferte;
  • Formulari i njoftimit te fituesit;
  • Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
  • Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për më tepër informacion, mbi emërtimet e mallrave objekt ankandi, sasinë e tyre dhe çmimet fillestare, lutemi të vizitoni Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 32, datë 14.08.2017 (www.app.gov.al) ose kontaktoni në numrin e Cel. 0694134371.

Author: Vili Vreoni