Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 28-A/2017, datë 05/09/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 28-A/2017.

1. Data e zhvillimit te ankandit: 05/09/2017, ora 10:30.

2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur.

3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe konfiskuar me vendim të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj, ndarë në lote si më poshtë:

 

Loti Nr.1; Mallra pije alkoolike, në një vlerë 18 900 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Konjak Skënderbeg litra 75.6 250 18900
                                                                                                                           TOTALI 18900 lekë

 

Loti Nr.2; Artikuj bujqësorë si pleh kimik,  në një vlerë 3 360 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Pleh kimik kg 120 28 3360
                                                                                                                           TOTALI 3360 lekë

 

Loti Nr.3; Artikuj të ndryshëm për mjete në një vlerë 20 900 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Tenda veture copë 4 700 2800
2 Module për mbyllje copë 10 500 5000
3 Trofa veture copë 100 110 11000
4 Varëse çelësash copë 30 35 1050
5 Metal/sline copë 30 35 1050
                                                                                                                           TOTALI 20900 lekë

 

Loti Nr.4; Artikuj aksesorë të ndryshëm,  në një vlerë 20 650 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Aksesor metalik kg 15 150 2250
2 Aksesor për grila kg 112.5 160 18000
3 Aksesor plastik kg 2.5 160 400
                                                                                                                           TOTALI 20650 lekë

 

Vlera totale:  63 810 (Gjashtëdhjete e tremijë e tetëqind e dhjetë) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 53 175 (Pesëdhjetë e tremijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vlerësimit për këtë qëllim.

4. Pershkrimi i shkurter i objektit te shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe konfiskuar me vendim të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj .

5. Vlera fillestare: :  63 810 (Gjashtëdhjete e tremijë e tetëqind e dhjetë) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 53 175 (Pesëdhjetë e tremijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vlerësimit për këtë qëllim.

6. Vendi i zhvillimit të ankandit: (Adresa) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adrese Pukë.

7. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: ora 10:30, datë 05/09/2017.

8. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites

Po X Jo

Dokumente me  pagesë:

Nëse Po

Monedha lekë Çmimi 1000

9. Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:

  • Formulari i njoftimit;
  • Kërkesa për pjesëmarrje;
  • Formulari i ofertës;
  • Ftesa për ofertë;
  • Formulari i njoftimit te fituesit;
  • Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
  • Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për më tepër informacion, mbi emërtimet e mallrave objekt ankandi, sasinë e tyre dhe çmimet fillestare, lutemi të vizitoni Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 32, datë 14.08.2017 (www.app.gov.al) ose kontaktoni në numrin e Cel. 0694134371.

Author: Vili Vreoni