Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 26-A/2017, datë 16/08/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 26-A/2017.

1. Data e zhvillimit te ankandit: 16/08/2017, ora 10:30.
2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit : Ankand publik i hapur.
3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe konfiskuar me vendim të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj, ndarë në lote si më poshtë:

Loti Nr.1; Artikuj ushqimorë kafe kokërr e papjekur “Riominas” në një vlerë 1149741 lekë me tvsh.

EMËRTIMI I MALLRAVE NJËSI SASI ÇMIMI PËR NJËSI VLERA (Lekë)
1 Kafe kokërr e papjekur “Riominas” kg 2040 563.6 1149741

TOTALI               

1149741 lekë

 

Vlera totale:  1149741 (Një milion e njëqind e dyzet e nëntë mijë e shtatëqind e dyzet e një) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 958118.5 (Nëntëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e njëqind e tetëmbëdhjetë pikë pesë) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vlerësimit për këtë qëllim. 

4. Përshkrimi i shkurtër i objektit të shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe të konfiskuar me vendim të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj.
5. Vendi i zhvillimit të ankandit: (Adresa) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adrese Pukë.
6. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: ora 10:30, datë 16/08/2017.
7. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

Vlera fillestare: 1149741 (Një milion e njëqind e dyzet e nëntë mijë e shtatëqind e dyzet e një) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 958118.5 (Nëntëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e njëqind e tetëmbëdhjetë pikë pesë) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vlerësimit për këtë qëllim.

Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites

Po X Jo

Dokumente me  pagesë:

Nëse Po

Monedha lekë Çmimi 10000 


8. Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:

  • Formulari i njoftimit;
  • Kërkesa për pjesëmarrje;
  • Formulari i ofertës;
  • Ftesa për oferte;
  • Formulari i njoftimit te fituesit;
  • Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
  • Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

9. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për më tepër informacion, mbi emërtimet e mallrave objekt ankandi, sasinë e tyre dhe çmimet fillestare, lutemi të vizitoni Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 27, datë 10.07.2017 (www.app.gov.al) ose kontaktoni në numrin e Cel. 0694134371.

Author: Vili Vreoni