Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 25-A/2017, datë 03/08/2017, ora 10:30

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 25-A/2017.

1. Data e zhvillimit te ankandit: 03/08/2017, ora 10:30.

2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit : Ankand publik i hapur.

3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe konfiskuar me vendim të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj, ndarë në lote si më poshtë:

 

Loti Nr.1 – Mallra ushqimorë përbërës sallamerie dhe kafe kokërr e papjekur në një vlerë 13060 lekë me tvsh.

EMËRTIMI NJWSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Kafe kokërr e papjekur kg 22.7 300 6810
2 Përbërës sallamerie kg 25 250 6250
TOTALI 13060 lekë

 

Loti Nr.2 – Artikuj të llojeve të ndryshme si tenda dielli, rrugica të ndryshme gome dhe hollues boje, në një vlerë 40800 lekë me tvsh.

EMËRTIMI NJWSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Tenda dielli copw 2 16000 32000
2 Hollues boje litwr 50 120 6000
3 Rrugica gome copw 8 350 2800
TOTALI 40800 lekë

 

Loti Nr.3 – Artikuj metante (pesticide)  në një vlerë 2925 lekë me tvsh.

EMËRTIMI NJWSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Metante  (pesticide) kg 6.5 450 2925
TOTALI 2925 lekë

 

Loti Nr.4 – Artikuj të ndryshëm veshmbathje si pantallona, pulovra femrash, kostume femrash, bluza femrash etj  në një vlerë 135200 lekë me tvsh..

EMËRTIMI NJWSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Kostume femrash copë 5 450 2250
2 Pulovra femrash copë 14 350 4900
3 Tuta për femra copë 15 250 3750
4 Bluza për femra copë 68 200 13600
5 Pantallona xhinse copë 246 450 110700
TOTALI 135200 lekë

 

Loti Nr.5 – Artikuj kuti bizhuterie dhe çanta për femra në një vlerë 50000 lekë.

EMËRTIMI NJWSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Kuti bizhuterie copë 15 350 5250
2 Çanta për femra copë 179 250 44750
TOTALI 50000 lekë

 

Loti Nr.6 – Artikuj bujqesorë si pleh kimik në një vlerë 39600 lekë me tvsh.

EMËRTIMI NJWSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Pleh kimik kg 1320 30 39600
TOTALI 39600 lekë

 

Loti Nr.7 – Artikuj slimline (tablet)  në një vlerë 25000 lekë me tvsh.

EMËRTIMI NJWSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Slim line (tablet) kuti 25 1000 25000
TOTALI 25000 lekë

 

Vlera totale:  306585 (Treqind e gjashtë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 255488 (Dyqind e pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e tetëdhjetë e tetë) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vlerësimit për këtë qëllim.

 4. Përshkrimi i shkurtër i objektit të shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe të konfiskuar me vendim të formës së prerë nga organi i ngarkuar me ligj.

5. Vendi i zhvillimit të ankandit: (Adresa) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adrese Pukë.

6. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: ora 10:30, datë 03/08/2017.

7. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

Vlera fillestare: 306585 (Treqind e gjashtë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë me TVSH. Vlera pa TVSH 255488 ((Dyqind e pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e tetëdhjetë e tetë) lekë, sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i Vlerësimit për këtë qëllim.

Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites

Po X Jo

Dokumente me  pagesë:

Nëse Po

Monedha lekë Çmimi 1000

8. Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:

Formulari i njoftimit;

Kërkesa për pjesëmarrje;

Formulari i ofertës;

Ftesa për oferte;

Formulari i njoftimit te fituesit;

Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;

Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

9. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për më tepër informacion, mbi emërtimet e mallrave objekt ankandi, sasinë e tyre dhe çmimet fillestare, lutemi të vizitoni Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 27, datë 10.07.2017 (www.app.gov.al) ose kontaktoni në numrin e Cel. 0694134371.

Author: Vili Vreoni